Činnost Brněnské asociace futsalu je finančně podporována statutárním městem Brnem.
19.04.2018
ilustrační obrazek futsalbrnoO VÍKENDU POKRAČUJE JARNÍ ČÁST BRNĚNSKÝCH SOUTĚŽÍ
V sobotu 21. dubna se odehraje 19.kolo 1.A třídy na Rybnické a 16. a 17.kolo 2.A třídy  na Kneslové a Kounicové a 18.kolo 2.B třídy v Jundrově a na Svážné. Dále pokračuje 15.kolem 3.B třída na Srbské. V neděli 22. dubna pokračuje 15.kolem Okresní přebor v Maloměřicích a dále se odehraje 17. a 18.kolo 2.C třídy na Srbské a v Jundrově. Také pokračuje 13. a 14.kolem 3.A třída na Rybnické. Sobota 21.4.2018 Soutěž Hřiště Čas ...
O VÍKENDU POKRAČUJE JARNÍ ČÁST BRNĚNSKÝCH SOUTĚŽÍ

Krátké zprávy aktuálně

18.04.2018 - Nově zformovaný Franklin Brno z 3.třídy shání soupeře pro nedělní večerní tréninky na hřišti Rybnická. Kontakt: Michal Rakus, tel.: 724917038.

11.04.2018 - KAM NA FUTSAL - Sobota 21.4.: 19.kolo 1.B (Rybn.), 16. a 17.kolo 2.A (Knesl. a Koun.), 18.kolo 2.B (Jundr. a Sváž.) 11. a 12. kolo 3.A (Rybnická), 15.kolo 3.B (Srbská). Neděle 22.4.: 15.kolo OP (Maloměř.), 17.a 18.kolo 2.C (Srbs. a Jundr.), 13. a 14.kolo 3.A (Rybn.).

10.04.2018 - All In Brno (3.tř.) hledá soupeře na společné tréninky - středa 19:30-21:00 hřiště Brno-Komín Pastviny. info: Otruba, tel: 724 307 430 / mail: otrubic@seznam.cz

09.04.2018 - FC Wodowa (OP) hledá sparingpartnera na středeční tréninky na Svážné v době od 19:30 do 21:00. Info: Martin Lončarič (m.loncaric@kreston.cz), tel.: 605 432 208.

15.03.2018 - Mladý 20tiletý hráč hledá angažmá v brněnském klubu Okresního přeboru nebo 1.třídy. Mám zkušenost z velkého fotbalu i futsalu. Rád bych trénoval a možná i nastoupil v jarní části soutěže. Kontakt: 733 308 898, Tomáš Kögler.

další krátké zprávy

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY B.A.F. DNE 5.4.2018

Zápisu z VH BAF dne 5.dubna 2018

1) Program zahájil p. Zdeněk Polák přívítáním členů a konstatoval, že Valné hromady (dále jen VH) je přítomno 33 právoplatných členů.

2) Byl schválen program VH včetně nového bodu a to doplnění a upřesnění stanov Brněnské asociace futsalu (dále jen BAF) - četnost VH za dané období, kooptace nových členů do Výkonného výboru BAF (dále jen VV BAF), výše platby členských příspěvků

3) Předseda p.Polák vystoupil se zprávou o hospodaření BAF, přednesl podrobný rozbor o příjmech a výdajích a stavu účtu, přičemž bylo konstatováno, že finanční situace je vyrovnaná.
Seznámil členy se stavem areálu jak po stránce stavebně-technické tak po stránce komerční využitelnosti. Nastínil pokračování investičních úprav, např. rekonstrukce oken boxárny, nutnost řešení parkoviště a příjezdu do areálu a také renovace obložení stěn tělocvičny.
Důrazně uvedl havarijní stav komínů objektu.
Dále přednesl požadavek na schválení dvou nových členů do VV BAF, kteří byli do tohoto výboru již dříve kooptováni. Pánové Michal Letzel a Zdeněk Rohánek byli následně voleni jednomyslně.
V rámci jednání tohoto bodu programu VH se členové vyjadřovali k současným stanovám BAF a navrhovali úpravy článků a bodů – četnost VH, výše členských příspěvků, volba členů VV BAF, přijímání nových členů, popř. způsob jejich vyloučení. Všechny podněty, návrhy a případné změny byly navrženy do návrhu usnesení. 

4) S příspěvkem vystoupil p.Valaškovčák, který hodnotil práci VV BAF a zdůraznil jednotnost vedení BAF a pozitivní trend stavu a rozvoje BAF. Dle jeho slov byla přirozená expanze velmi dobře fungující organizace v nedávné minulosti sice výrazně zpomalena, avšak po zdárném překonání kontraproduktivních skutečností se BAF opět vydala cestou rozvoje, směřujícímu ke spokojenosti všech jejich členů, resp. všech futsalistů v našem městě.
Předseda p.Polák následně pozval přítomné na společensko-kulturní akce jako Futsalový ples a Futsalovou párty.

5) VH BAF po živé diskuzi schválila níže uvedené usnesení:
- VH schvaluje navržený program včetně nových bodů a to řešení způsobu přijímání nových členů a jejich případného vyloučení a dále problematiku úprav současných stanov
- VH schvaluje dva nové členy VV BAF a to pp. Michala Letzela a Zdeňka Rohánka
- VH schvaluje současné stanovy BAF jako platné
- VH pověřuje VV BAF návrhem úpravy stanov BAF na základě podnětů členů do konce roku s termínem předložení konkrétních úprav do příští VH BAF
- VH ukládá VV BAF předložit návrh výše členských příspěvků na rok 2019 spolu s odůvodněním této částky do příští VH BAF
- VH schvaluje a potvrzuje termín příští VH BAF na leden 2019 a ukládá VV BAF zajistit včas a každému členu přímé a adresné pozvání elektronickou formou přes e-mailovou adresu, přičemž členové jsou zodpovědní za sdělení přesného a platného kontaktu.

6) Diskuze VH BAF se vyznačovala podporou současného vedení BAF v čele s jeho předsedou p.Polákem a snahou společně a jednotně rozvíjet současné i budoucí aktivity BAF při jednotném postoji všech členů.

7) Na závěr p.Polák všem členům poděkoval za účast a VH ukončil.

V Brně dne 5.4.2018 Zapsal … p. Rohánek Zdeněk .....


Vážení sportovní přátelé,
ve čtvrtek 5. dubna 2018 se od 17:00 hodin koná v sále Brněnské asociace futsalu, restaurace Okruh PUB v Brně - Novém Lískovci na Rybnické 75 (vstup restaurací Okruh PUB)

VALNÁ  HROMADA  Brněnské asociace futsalu

Na této Valné hromadě se budou projednávat tyto body:
1.  Zahájení VH - úvod a presence
2.  Schválení navrženého programu
3.  Zpráva o stavu Brněnské asociace futsalu za uplynulé období
- historie (majetek, rekonstrukce, úvěr, dotace, náklady soutěže a areál)
- součanost (stav účtů, účetní, právník)
- řešení (areál, čp, odměny, soutěže)
- členství BAF (hlasování, kooptace člena VV, čp BAF)
- budoucnost (přijímání členů, soutěže, dotace)
4.  Vystoupení hostů
5.  Schválení usnesení
6.  Diskuze
7.  Závěr

Účast je pouze pro platné a pozvané členy B.A.F., kteří uhradili v roce 2018 členský příspěvek ve výši 2000 korun!
Bližší informace na 777 652 077.
V Brně 1. března 2018     za VV B.A.F.   Zdeněk POLÁK


Brněnská asociace futsalu měla na začátku roku 2018 přesně 58 členů, kteří měli do 31.12.2017 uhrazený členský poplatek 1000 korun na účet 182 176 698 / 0300. Tento poplatek nemá nic společného s členstvím ve Svazu futsalu (futis), ani s hraním futsalu a je zcela dobrovolný.
Členství v B.A.F. je nutné co nejdříve (nejpozději do 31.března 2018) prodloužit úhradou členského příspěvku na rok 2018 ve výši 2000 korun na účet BAF č.ú. 182 176 698 / 0300 (uveďte jméno a příjmení a členský příspěvek BAF 2018). 
Ve čtvrtek 5.dubna 2018 proběhne VH BAF, na kterou budou mít přístup pouze členové s uhrazeným členským příspěvkem.

číslo Příjmení a jméno Tým čp 2017 čp 2018 odměna 2017
1 Bača Libor BAF 1000 2000 0
2 Bartoš Jan RIP 1000 2000 OP
3 Bartoš Jan ml. RIP 1000 2000 OP
4 Bodický Michal Gladiators 1000 0 0
5 Borýsek Jan FFT 1000 0 0
6 Bořecký Petr Orel Řečkovice 1000 2000 0
7 Cízler Jan Bianco 0 2000 hala
8 Čapka Zdeněk Jezdci 1000 2000 0
9 Dilhof Martin Blue Flames 1000 2000 0
10 Dvořák Miloš Fauna 1000 2000 0
11 Ehrenberger David Kampa 1000 2000 ZL
12 Gondek Petr Kampa 1000 2000 ZL
13 Handl Roman Kampa 1000 2000 ZL
14 Harnach Martin Hauskrecht 1000 0 0
15 Havíř Milan BAF 1000 2000 0
16 Hložánek Tomáš Gladiators 1000 2000 0
17 Hofr Ladislav Eliška 1000 2000 OP
18 Hrabík Václav Kampa 1000 2000 ZL
19 Chaloupka Milan Starobrno 1000 2000 0
20 Jurda Tomáš Kampa 1000 2000 ZL
21 Jurnečka Martin Tropicana 1000 2000 0
22 Kadlec Miroslav Tropicana 1000 2000 0
23 Kalivoda Ondřej Kampa 1000 2000 ZL
24 Kříž Petr Eliška 1000 2000 OP
25 Lajdorf Martin Raz Náraz 1000 2000 0
26 Lecointre Etienne Kampa 1000 2000 ZL
27 Lepka Martin RIP 1000 0 OP
28 Lesenský Petr Raz Náraz 1000 2000 0
29 Letzel Michal Žabinští Vlci 1000 2000 ZL
30 Lončarič Martin Wodowa 1000 2000 OP
31 Machek Libor Bystrc 1000 2000 0
32 Mikulica Jaromír Soccer 1000 0 ZL
33 Pilarčík Tomáš Kampa 1000 2000 ZL
34 Pohanka Josef Stones 1000 2000 OP
35 Polák Zdeněk BAF 1000 2000 0
36 Popek Petr  Madrid 1000 2000 0
37 Procházka Miroslav Lamy 1000 2000 ZL
38 Průdek Dušan ASK 1000 2000 0
39 Pyrochta Roman Helas 1000 2000 hala
40 Rek Lubomír Blansko 1000 2000 0
41 Rohánek Zdeněk BAF 1000 2000 0
42 Schafer Jan RIP 1000 0 OP
43 Skácel Josef Eliška 1000 2000 OP
44 Sommer Michal FFT 1000 2000 DK
45 Soukup Pavel Litrpůl 1000 2000 0
46 Sýkora Patrik Orel Řečkovice 1000 2000 0
47 Šimeček Roman STŽ 1000 2000 0
48 Škaroupka Petr Svážná 1000 2000 DK
49 Štencl Roman Kampa 1000 2000 ZL
50 Švanda Jan Poclain 1000 2000 ZL
51 Táborský Petr XXX 1000 2000 0
52 Vaďura Vladimír XXX 1000 2000 0
53 Valaškovčák Michal Atlantis 1000 2000 OP
54 Vančura Zbyněk kAPPLe 1000 2000 0
55 Vaňkovský Zdeněk Olymp 1000 0 hala
56 Vitásek Martin M2 Shoes 1000 2000 0
57 Vrábel Luboš Kampa 1000 2000 ZL
30.9. CELKEM UHRAZENO 57 000 100 000

Brněnská asociace futsalu měla na začátku roku 2017 přesně 107 členů, kteří měli do 31.8.2017 uhradit členský poplatek 1000 korun na účet 182 176 698 / 0300. Tento poplatek nemá nic společného s členstvím ve Svazu futsalu (futis), ani s hraním futsalu a je zcela dobrovolný. Při platbě na účet uveďte jméno a příjmení a členský příspěvek BAF 2017.

Do 14.9.2017 uhradilo členský příspěvek BAF z 57 členů 57 členů v celkové částce 58 000 korun.

Výdaje z členských příspěvků BAF v roce 2017:
- 5x dotace 3000 korun do OP  =  15 000 korun
- faktura za stavbu nafuk.haly   =  43 000 korun
-------------------------------------------------------------
CELKEM .................................. 58 000 korun