Činnost Brněnské asociace futsalu je finančně podporována statutárním městem Brnem.
20.04.2019
ilustrační obrazek futsalbrnoBRNĚNSKÝ FUTSAL MÁ NA VELIKONOCE VOLNO
Už třetím rokem držíme tradici a plníme přání většiny klubů a jejich hráčů. Na Velikonoce se futsal NEHRAJE  !!!      Vzhledem k obrovskému množství omluv, překládání utkání, absenci hráčů a kvůli mnoha dalším problémům jsme před třemi lety zcela zrušili futsalové zápasy o velikonočních svátcích. Samozřejmě, že se najde několik klubů, které by zase raději zápasy odehrály, ale asi by neměly proti komu. Soupeři nejspíše odjedou s rodinami k příbuzným nebo podobně využijí čtyři dny ...
BRNĚNSKÝ FUTSAL MÁ NA VELIKONOCE VOLNO

Krátké zprávy aktuálně

19.04.2019 - KAM NA FUTSAL - Sobota 27.4.: 1.A (Rybn.), 2.A (Jund.+Knesl.), 3.A (Sváž.), 3.B (Srb.), 3.C (Řečk.). Neděle 28.4.: 1.B (Rybnická), 2.B (Řečk.+Srbs.), 2.C (Jund.+Sváž.).

17.04.2019 - SK Žebětín naléhavě hledá fotbalového trenéra pro starší/mladší žáky U15/U12. Najde se někdo, kdo je ochoten trénovat/vést kluky? Odměna dohodou. Volejte prosím 606 722 641.

11.04.2019 - Tropicana (1.B) hledá mužstvo pro společné tréninky v hale na Veterině každý pátek 16:30-18:00 hod. Dlouhodobá spolupráci, hala od září do června, tel.: 732531773 Mirek Kadlec.

09.04.2019 - Hráč se zkušenostmi ve 2.brn.třídě hledá tým, kde by mohl stabilně hrávat. Sloboda Lukáš, tel. 731486735.

31.03.2019 - Kampa Brno (1.B) hledá sparinga na středeční treninky od 19:00 do 20:30 na hřišti Sokol 1. Start 17. dubna. Kontakt: 604 600 312 Kalivoda Ondřej.

další krátké zprávy

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV OkKF BRNO A B.A.F.

Zápis č.2/2019 z jednání VV OkKF Brno město  a  B.A.F.
ze dne 11.4.2019 na Rybnické 75 v Brně
Přítomni:    Polák,  Rohánek, Valaškovčák, Letzel,  Procházka, Havíř
Host:          Hložánek
 
Program:
1)               Informace o stavu soutěží OkKF Brno-město
2)               Informace o setkání zástupců OkKF a JmkKF
3)               Informace o stavu v BAF
4)               Různé
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1)  p.Polák informoval o financích na účtech BAF a OkKF Brno-město. Stav obou účtů je vyrovnaný a odpovídá jak počáteční finanční rozvaze před soutěžemi (účet OkKF Brno-město), tak průběžnému rozpočtu financí (účet B.A.F.) Do současné doby nebyly vydány žádné mimořádné finanční položky a výdaje. 
Soutěže běží řádným tempem dle daného rozpisu soutěží. Bylo nutné vyřešit závažnou událost, a to ukončení využívání hřiště na Kamínkách, kdy bylo sděleno ze strany této Základní školy, že z důvodu havarijního stavu není dále možné toto hřiště využívat. OkKF obratem zajistila náhradní hřiště v Brně – Jundrově.
 
2) p.Polák informoval o setkání se zástupci JmKKF. Toto setkání bylo iniciováno ze strany našeho nadřízeného orgánu se snahou vyrovnat vztahy mezi těmito komisemi. OkKF Brno-město předalo JmKKF své vyjádření a stále čeká na reakci či aspoň odpověď. Vysvětlování a argumentace obou stran zatím nevedly ke smysluplným závěrům a situace tak zůstává otevřená a nevyřešená.
 
3)  p.Polák dále sdělil, že byly vytvořeny jednoduché nájemní smlouvy se subjekty pronajímající si sportoviště v areálu. Potvrdil počet členů B.A.F. ke dni 31.3.2019 (stav je uveden na oficiálních stránkách B.A.F.). Informoval o úspěšném zbourání nafukovací haly za vyrazného přispění studentů BPA (počet účastníků akce a finanční náročnost je uvedena na stránkách B.A.F.)
Ve svém vystoupení členům obou VV přednesl na závěr reakci na návštěvu p. Hložánka v prostorách kanceláře B.A.F. Jednání vedlo ke zvážení možnosti přehodnocení investic do obnovy antukového hřiště a zrušení stavby brány regulující vjezd do areálu. Nebylo však možné ani ze strany místopředsedy p.Rohánka vysvětlit výše zmíněnému členu, že zejména investice do brány je v souladu se stavebním zákonem, kdy po konzultaci se stavebním úřadem bylo naší asociaci sděleno právní stanovisko k nutnosti zajištění parkovacích míst pro nájemní byty v objektu B.A.F. Marnost tohoto jednání i se zpětným ohledem na průběh lednové Valné hromady, kdy někteří členové tyto aktivity zpochybňovali, vedlo VV B.A.F. k přehodnocení těchto investičních aktivit, nicméně Výkonný výbor B.A.F. konstatoval, že přes nepochopení a nízkou neznalost situace některých členů, se bude nadále těmito investičními záměry zabývat.
 
4) Na úplný závěr bylo dáno k diskuzi jednání p.Vaňkovského, který dluží naší asociaci významnou částku za nájem nafukovací haly z předešlého období. Tento vedoucí týmu Olymp (1.A třída) má určité problémy hradit svoje závazky nejen vůči B.A.F., ale i některým jeho konkrétním členům. K řešení situace nebyla nalezena shoda a situace je dále otevřená.
 
5)  Příští zasedání se uskuteční před ukončením soutěží v průběhu začátku měsíce června.
 
Zapsal místopředseda B.A.F. Zdeněk Rohánek


Zápis č.1/2019 z jednání VV OkKF Brno město  a  B.A.F.
ze dne 7.2.2019 na Rybnické 75 v Brně
 
Přítomni:  Polák, Rohánek, Valaškovčák, Letzel, Procházka, Havíř
Hosté:  Popek
 
Program:
1)               Informace z VH BAF
2)               Informace o dění na SF
3)               Informace o stavu soutěží OkKF Brno-město a Brněnského poháru
4)               Různé
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1)  p. Rohánek seznámil přítomné s usnesením z VH BAF z 24.1.2019 a předložil ho k diskuzi. Bylo schváleno vytvořit jednoduché smlouvy s nájemci prostor areálu a trvalá kontrola plateb z nájmu. Bylo přijato opatření ke zrušení všech benefitů ze zaplacených členských příspěvků  od 1.4.2019.
 
2)  p.Polák pak informoval o financích na účtech BAF a OkKF. Sdělil, že vyrovnanost stavu účtů je zatím dlouhodobě stabilní, ale do budoucna nemusí být udržitelná. Vzhledem k výši dotací z podaných žádostí na dotační tituly vypsané magistrátem města Brna a městskou částí Nový Lískovec se v roce 2019 budou odvíjet, kromě nezbytné a nutné provozní údržby, rekonstrukční a investiční práce v areálu. Jde zejména o opravu antukového hřiště a zajištění vjezdu do areálu s následným řešením parkováním.
Zdůraznil nutnost zapojení se členů BAF do údržby areálu formou např.brigád, zvláště při stavění popř. bourání naf.haly. Jinak se musí vždy platit externím osobám či firmám, což snižuje efektivitu vynaložených prostředků k získávání příjmů z pronájmů. Dva zaměstnanci BAF to opravdu nemouhou zvládat sami. Dále uvedl možnost navýšení odměny těmto zaměstnancům, ať už formou zvýšení mzdy z minimální na obvyklou nebo formou finanční odměny ve druhé polovině roku.
 
3)  Dále p. Procházka podal členům VV informace z vyvíjející se kauzi Disciplinárního řízení SF proti VV OkKF Brno-město související s problematikou placení členských příspěvků futis brněnských členů na Svaz futsalu. Dle posledních informací nenastal ve věci žádný posun.
 
4)  p. Havíř informoval o přípravě soutěží na jarní část, o turnajích Penalty Open a Turnaji nadějí. Soutěže i turnaje jsou zajištěné se vším servisem.
p.Polák následně pověřil pp. Procházku a Letzela vytvořením Pohárové komise, která nabídne klubům pro Brněnský pohár 2019/2020 nový hrací model.
 
5)  VV se v závěru jednání zabýval kandidaturou p.Poláka do Komise futsalu na post člen za Moravu na jarní Volební Valné hromadě SF. Byla vyslovena jenoznačná podpora.
 
6)  Příští zasedání se uskuteční nejdříve po zahájení soutěží začátkem měsíce dubna. Informace sdělí s dostatečným předstihem sekretář p.Havíř
 
Zapsal místopředseda B.A.F. Zdeněk Rohánek


Zápis č.3/2018 z jednání VV OkKF Brno město  a  B.A.F.
dne 6.9.2018 na Rybnické 75 v Brně
 
Přítomni:    Polák,  Havíř,  Letzel,  Procházka
Omluven:   Valaškovčák, Rohánek
Hosté:  Popek
 
Program:
1)               Informace o přípravených soutěžích
2)               Dotace BAF a stav financí na obou účtech
3)               Informace o dění na SF a KKF od p. Procházky
4)               Informace z VVH OkKF, stav čp  a FUTIS
5)               Sponzoři a partneři – Penalty + Emotion
6)               Různé
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1)  předseda p. Polák a sekretář p. Havíř informovali o náročném průběhu příprav nového 26.ročníku soutěží OkKF 2018/19 s důrazem na počet končících a nově přihlášených klubů, na odesílání přihlášek, soupisek a hlavně startovného. Byly schváleny udělené pokuty.
 
2)  Pan Polák pak informoval o financích na účtech BAF a OkKF, hlavně o výběru startovného. Byl schválen předběžný rozpočet soutěží OkKF Brno 2018/19 jako závazný. Následně p.Polák hovořil o informacích od nepřítomného p. Rohánka o přípravě žádostí o dotace z MMB a ÚMČ NL na rok 2019.
 
3)  Dále p. Procházka podal členům VV informace z KKF JM, o pokračování krajské třídy pod názvem KP II. Dále o přípravě VH KKF JM.
 
4)  Za komisi rozhodčích přednesl p. Havíř zprávu o práci KRD, o školení a počtu delegátů a rozhodčích a jejich přípravě na sezónu 2018/19
 
5)  VV OkKF Brno probral průběh své volební VH a Grémia klubů a konstatoval, že vše proběhlo v naprostém pořádku s velmi uspokojivou účastí zástupců klubů a za jejich přístup jim patří velké poděkování. VV OkKF Brno dále projednával další postupy směrem ke Svazu futsalu, KF JM a ke členským příspěvkům futis vzhledem k nadcházejícím volebním Valným hromadám na všech vyšších úrovních.
 
6)  VV se v závěru jednání zabýval:
-  informacemi o stávajících sponzorech a partnerech futsalu a jejich smlouvami (Penalty, Emotion)
-  opravami v areálu – příprava na nový povrch antuky, oprava parkoviště a vjezdu do areálu a jeho financování 
-  přípravou zimní sezóny v areálu (naf.hala, turnaje, provoz).
 
7)  Příští zasedání se uskuteční nejdříve ve čtvrtek 15.listopadu 2018 na Rybnické.
 
Zapsal člen B.A.F. a sekretář OkKF Brno-město Milan Havíř


Zápis z volební Valné hromady Okresní komise futsalu Brno město
dne 23. 8. 2018 v Brně-Novém Lískovci v sále na ulici Rybnické 75
 
Zúčastnilo se 70 zástupců  klubů ze 106 pozvaných.
 
1)  p. Zdeněk Polák přivítal všechny zúčastněné a přednesl návrh programu:
 
1. Zahájení VH - úvod a presence
2. Schválení navrženého programu, jednacího a volebního řádu a jednotlivých komisí VH
3. Zpráva o činnosti a hospodaření
4. Představení kandidátů
5. Volba nového výkonného výboru a předsedy OkKF Brno město
6. Zpráva Volební komise
7. Zpráva Návrhové komise
8. Schválení usnesení
9. Závěr
 
2) po schválení programu byl schválen jednací a volební řád, dále schváleni předsedající VH p. Polák, předseda mandátové komise p. Rohánek, předseda volební komise p. Havíř a předseda návrhové komise p. Valaškovčák.
 
3) poté předseda OkKF Brno město p. Zdeněk Polák přednesl zprávu o činnosti OkKF Brno město za období 2015-2018, ve které vyzdvihl tři úspěšně ukončené sezóny a hlavně konsolidaci stavu brněnského futsalu po neúspěšných pokusech o rozvrat brněnských soutěží od některých členů KKF JM i Svazu futsalu. Zdůraznil, že s následky, jak finančními tak i organizačními, se potýkáme doposud, hlavně co se týká poklesu členské základny, ztráty některých sponzorů, ale také pošpiněním dobrého jména brněnského futsalu. Poté p. Rohánek přednesl zprávu o  hospodaření soutěží za uplynulou sezónu 2017/18, která byla finančně zcela vyrovnaná a přebytek 40 tisíc korun je neuhrazeným nájmem za hřiště Srbská, kde se ještě řeší trojdohoda s firmou Calipso, které nebylo majitelem pozemku uhrazeno položení umělého povrchu.  
 
4) Na základě návrhu OkKF Brno město byli představeni kandidáti:
Na předsedu p. Zdeněk Polák, na místopředsedu p. Michal Letzel a na člena p. Miroslav Procházka.
Volba předsedy proběhla aklamací a většinou byl zvolen p. Polák (pro 68 – zdrželi se 2 – proti 0)
Volba místopředsedy proběhla aklamací a většinou byl zvolen p. Letzel (70  –  0  –  0).
Volba člena proběhla aklamací a většinou byl zvolen p. Procházka (70  –  0  –  0), který byl také schválen jako delegát na volební VH KKF JM.
 
5) Na závěr potvrdila mandátová komise počty zúčastněných členů (70), volební komise potvrdila výsledky voleb a návrhová komise přednesla závěrečné usnesení, které VH potvrdila.
 
6)  Na závěr p. Polák poděkoval všem za účast a popřál mnoho úspěchů v sezóně 2018/19.
 
V Brně dne 23. srpna 2018

Grémium klubů OkKF Brno – 23.srpna 2018
sál restaurace Okruh, Rybnická 75
 
Grémia se zúčastnilo 95 klubů ze 126 přihlášených do soutěže, soupisky odevzdaly všechny kluby kromě týmu XXX (2.B), Bianco B, Attack, Vema Kicker (2.C) a Kocovina (3.B), startovné uhradilo zatím 100 klubů.
 
Na začátku Grémia po presentaci klubů byly předány ceny nejlepším oddílům sezóny 2016/17, nejlepším střelcům, brankářům a ceny Fair Play, těm, kteří se nezúčastnili slavnostní Futsal Párty v Prýgl baru. Dále byly probrány a schváleny Propozice a rozpočet na sezónu 2018/19 a bylo odsouhlaseno rozlosování všech brněnských soutěží. Také byla vysvětlena registrace futis, placení čp jen pro OP a dopisování na soupisku. Dále se hovořilo o doplňování hráčů na soupisku při ukončení přestupů a hostování před jarní částí dne 31.3.2019, o zvyšování odměn rozhodčím a delegátům, o pokutách a kontumacích a o naplnění brněnských soutěžích v sezóně 2019/20. Dále bylo schváleno rozlosování a termíny Brněnského poháru a připomenuty zimní soutěže Brno Open 2019 a Turnaj Nadějí futsalu 2019. 
 
Zástupce firmy Winnersport Michal Mazač představil sportovní vybavení PENALTY a seznámil vedoucí klubů se slevami a  možností dotace na soutěže (500 – 1000 korun). Poté byly všem týmům OP a 1.třídy rozdány míče Penalty.
 
Marián Kvasňovský představil projekt www.sport.video, který umožňuje mobilní nahrávání a ukládání záznamů ze zápasů týmů. Ty lze následně shlédnout na stránkách www.sport.video nebo na klubovém facebooku.
 
Závěrem předseda p. Polák upozornil vedoucí klubů na sledování a kontrolu počtu udělených karet během celé soutěže a také na povinnost sledovat sdělení OkKF Brno na stránkách www.futsalbrno.cz i ve Zpravodaji, který je vedoucím klubů rozesílán každý měsíc.
 
Během celého Grémia klubů byly rozdány všem zúčastněným vedoucím klubů soupisky, které musí být vedoucími podepsány a orazítkovány, čímž je potvrzena jejich platnost jak ze strany OkkF, tak ze strany klubu. 

Zápis č.2/2018 z jednání VV OkKF Brno město  a  B.A.F.
dne 17.5.2018 na Rybnické 75 v Brně
 
Přítomni:    Polák,  Havíř,  Valaškovčák,  Rohánek,  Letzel,  Procházka 
Omluven:   Vaňkovský,  Sommer,  Škaroupka
Hosté:  Šimeček,  Popek
 
Program:
1)               Informace o soutěžích a příprava na závěrečnou Futsal Party - program
2)               Dotace BAF a stav financí na obou účtech
3)               Informace o SF a KKF od p.Procházky, hř. Řečkovice a výzva p.Lesenského
4)               Informace ze všech komisí:  KRD, DK, STDK 
5)               VH BAF a příprava VH OkKF, stav čp  a FUTIS
6)               Průběh Ples upírů a závěrečná Futsal Párty na Prýgl baru
7)               Sponzoři a partneři - Decathlon
8)               Různé
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1)  předseda p. Polák a sekretář p. Havíř informovali o bezproblémové průběhu jarním části soutěží OkKF 2017/18 a o přípravě závěrečné FutsalPárty 2018 (v sobotu 16.června 2018 od 18:00 v Prygl baru na přehradě) s předáváním cen a uzavřením sezóny 2017/18. Byl představen program akce, moderátor Procházka, hudba Sedlo:
17:00-18:00 otevření pro účastníky+občerstvení, 18:30 zahájení (Polák) – hudba Sedlo, 18:50 ocenění rozh.+del. (Havíř) – hudba Sedlo, 19:10 ocenění Fair Play (Valaškovčák) – hudba Sedlo, 19:30 ocenění brank. (Sommer) – hudba Sedlo, 19:50 ocenění střelci (Letzel) – hudba Sedlo, 20:10 ocenění kluby (Polák).
 
2)  Pan Polák pak informoval o financích na účtech BAF a OkKF, účetních i pokladních zůstatcích. Na účtu BAF je prozatím dostatek financí na splacení úvěru a další provozní náklady, na účtu OkKF je po zaslání dotace z čp (futis) dostatek financí pro řádné dohrání soutěží. Následně pan Rohánek hovořil o výši dotací z MMB a ÚMČ NL, které obdržela BAF na provoz v roce 2018.
 
3)  Dále p. Procházka podal členům VV informace z KKF JM o možném pokračování krajské třídy, což by dle členů VV OkKF Brno mohlo mít vliv na setrvání brněnských soutěží pod Svazem futsalu a hrazení dalšího čp (futis). Proto si VV OkKKF Brno vyžádá co nejdříve stanovisko Svazu futsalu k uvedené krajské třídě. Dále byli členové informování o jednání s p. Bořeckým a Lesenským o zařazení hřiště v Řečkovicích a týmů tzv. orelské ligy zpět do brněnských futsalových soutěží pod OkKF. Byly schváleny návrhy pro jednání (nájem, KS, Orel.soutěž) a oba vedoucí týmů budou pozváni na zasedání VV ve čtvrtek 21.6.2018.
 
4)  Za komisi rozhodčích přednesl p. Havíř zprávu o práci KRD a byl schválen seznam oceňovaných rozhodčích a delegátů na Futsal Párty. Pan Polák pak za DK přednesl zprávu o trestech v jarní části (Svoboda-2.B). 
 
5)  VV BAF pak jednal o stavu e-mailových adres členů, členských příspěvcích a o Stanovách BAF. 
 
6) Pan Polák a Havíř informovali o průběhu futsalového Ples upírů a přípravách na Volební VH OkKF Brno-město připravovanou v souběhu se schůzkami klubů v polovině srpna 2018. 
 
7)  VV se v závěru jednání zabýval:
-  informacemi o stávajících sponzorech a partnerech futsalu (Penalty, Emotion)
- informacemi o jednání s partnery Teamstore a Decathlon.
-  opravami v areálu – příprava na nový povrch antuky, oprava parkoviště, prázdninový provoz areálu.
- opětovným pokusem o vytvoření brněnské Ligy Veteránů – hráčů nad 40 let.
 
8)  Příští zasedání se uskuteční v 21.června 2018 na Rybnické.
 
Zapsal člen B.A.F. a sekretář OkKF Brno-město Milan Havíř

Zápis č.1/2018 z jednání VV OkKF Brno město a B.A.F.
dne 1.3.2018 na Rybnické 75 v Brně
 
Přítomni:   Polák,  Havíř, Valaškovčák, Rohánek, Letzel, Procházka 
Omluven:  Vaňkovský, Popek, Sommer
Hosté: 
 
Program:
1) Informace o přípravě jarní části  25.ročníku brněnského futsalu
2) Dotace BAF a stav financí na obou účtech
3) Informace o dění na Svazu futsalu – dopis p. Mesteka
4) Informace ze všech komisí:  KRD, DK, STDK 
5) Členství BAF a příprava VH na jaro, stav čp  a FUTIS
6) Průběh zimních nesoutěžních turnajů a nesportovní akce Ples upírů a závěrečná Futsal Párty na Prýgl baru.
7) Sponzoři a partneři
8) Různé
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1)  předseda p. Polák a sekretář p. Havíř informovali o bezproblémové přípravě jarním části soutěží OkKF 2017/18 (objednávky hřišť, rozlosování, školení a vybavení rozhodčích, změny v rozlosování atd.) Na závěr letošní soutěže v sobotu  16.června 2018 bude uspořádána na přehradě v Prygl baru závěrečná FutsalPárty 2018 s předáváním cen a uzavřením sezóny 2017/18.
 
2)  Pan Polák pak informoval o financích na účtech BAF a OkKF, účetních i pokladních zůstatcích. Na účtu BAF je prozatím dostatek financí na splácení úvěru a další provozní náklady, na účtu OkKF je k aktuální částce 400 000 korun předpokládaný nárůst o dotace z členským příspěvků FAČR ve výši 115 000 korun (2304 členů v Brně), což by byl také dostatek financí pro řádné dohrání soutěží bez finanční ztráty. Následně pan Rohánek hovořil o dotacích, o nových projektech a žádostích o dotace u MMB a ÚMČ NL.
 
3)  Dále byli členové VV informováni o dění na Svazu futsalu, kdy byla OkKF Brno vyzvána k vyjádření o placení čp-futis a o počtu členů ve VV OkKF. VV OkKF vyjádření schválil a odeslal na Komisi futsalu. O dalším průběhu bude VV OkKF jednat na dalších zasedáních podle dalšího vyjádření Komise futsalu. 
 
4)  Za komisi rozhodčích přednesl p. Havíř zprávu o práci KRD, o jarním školení rozhodčích, o novém vybavení rozhodčích, o zvyšování odměn 2018/19 a rozdělení rozhodčích a tabulkových odměnách a pokutách v sezóně 2019/20. Pan Polák pak za DK přednesl zprávu o prvních trestech v jarní části (Svensson-1.B). 
 
5)  VV BAF pak informoval o členech a členských příspěvcích ve výši 2000 v roce 2018. Dále členové VV schválili termín VH BAF na čtvrtek 5.4.2018 na Rybnické. Byl rozpracován program VH BAF a povinnosti uhradit čp BAF do 31.3.2018. Po tomto termínu členství v BAF nezaplacením čp BAF zanikne. Také byly projednány typy slev pro členy BAF (hala, hřiště, ZL, TN, dotace aj.)
 
6) Pan Polák a Havíř informovali o průběhu ZL Penalty Brno Open 2018 a Turnaji Nadějí futsalu 2018, dále o projektu Tréninkové přípravy pro brankáře brněnských klubů (p. Kubíček), pozvání na futsalový Ples upírů (21.4.2018) a příprava na závěrečnou sezóny, tzv. Futsal Párty 2018 na Prýgl baru. 
 
7)  VV se v závěru jednání zabýval:
-  nečtením měsíčních Zpravodajů OkKF a BAF vedoucími brněnských klubů, nepředáváním informací hráčům klubů a z toho plynoucí problémy z neznalosti a nevědomosti o situaci v soutěžích i další problematice ve Svazu futsalu apod. 
-  informacemi stávajících sponzorech a partnerů futsalu (Penalty, Emotion) a možných jednáním s Teamstore.
-  opravami v areálu – hotová okna boxárna, příprava na nový povrch antuky, bourání nafukovací haly (6.4.2018) 
8)  Příští zasedání se uskuteční v 5.dubna 2018 na Rybnické po VH BAF.
 
Zapsal člen B.A.F. a sekretář OkKF Brno-město Milan Havíř