Činnost Brněnské asociace futsalu je finančně podporována statutárním městem Brnem (v roce 2023 dotací ve výši 415 000 Kč)
Činnost Okresního svazu futsalu Brno město je finančně podporována statutárním městem Brnem (v roce 2023 dotací ve výši 158 000 Kč)..
13.04.2024
ilustrační obrazek futsalbrnoPOKRAČUJÍ BRNĚNSKÉ SOUTĚŽE A ZAHAJUJÍ OBĚ 3.TŘÍDY
V pátek  12.dubna pokračuje 19.kolem 2.B třída na hřišti na Rybnické. V sobotu 13.dubna se odehraje 20. a 21.kolo 2.A třídy na Rybnické a jarní část zahajuje 11. a12.kolo 3.A třídy v Řečkovicích. V neděli 14.dubna pokračuje 19.kolo Okresního přeboru v hale v Maloměřicích a 20.kolo 2.B třídy na hřišti na Rybnické a jarní část zahajuje 11. a12.kolo 3.B třídy v Řečkovicích..   Okresní přebor Brno město 19. kolo                                      ...
POKRAČUJÍ BRNĚNSKÉ SOUTĚŽE A ZAHAJUJÍ OBĚ 3.TŘÍDY

Krátké zprávy aktuálně

07.04.2024 - KAM NA FUTSAL - Pátek 12.4.: 2.B (Rybn. 18-21:00). Sobota 13.4.: 2.A (Rybn. 9-18:00), 3.A (Řečkovice 9-15:30). Neděle 14.4.: OP (Malom. 9-15), 1.B (Rybnická 18-20:30), 2.B (Rybn. 9-18), 3.B (Řečkovice 9-15:30).

25.03.2024 - Tým Bianco (1.A třída) hledá soupeře na trénink - ideálně také tým, ale i jednotlivce. Hrajeme každé úterý 18-19:30 na Kraví hoře - Hospůdka na Drakenu. Robert, m: 777780888.

25.02.2024 - Amatérský brankář hledá tým, kde by se mohl uplatnit, zapojit a chodit na tréninky. Jakub Zejda 732 713 187

30.01.2024 - SK Líšeň, stabilní klub s dlouholetou tradicí aktuálně hrající Okresní přebor, hledá nové hráče pro posílení stávajícího kádru. Pro více info napiš na: vojtech.grus@gmail.com

30.11.2023 - Tým Jobsko Brno z 3.třídy hledá brankáře a případně i hráče do pole pro doplnění týmu. Kontakt: fc-jobskobrno@seznam.cz

další krátké zprávy

ČLENSKÝ POPLATEK B.A.F. NA ROK 2023 UHRADILO VŠECH 23 ČLENŮ

Členský příspěvek v B.A.F. na rok 2023 uhradilo všech 23 členů

Brněnská asociace futsalu na svém lednovém zasedání VV rozhodla o úhradě členského příspěvku na rok 2023 ve výši 2000 - 4000 korun a to do 28.února 2023 na účet BAF č.ú. 182 176 698 / 0300 (uveďte jméno a příjmení a členský příspěvek BAF 2022). 
Tento poplatek nemá nic společného s členstvím ve Svazu futsalu (futis), ani s hraním futsalu a je zcela dobrovolný.
Členský příspěvek na rok 2023 uhradilo v řádném termínu do konce února všech 23 členů a vybralo se 52 000 korun.

SEZNAM ČLENŮ B.A.F. 2023

č. příjmení a jméno oddíl čp 17 čp 18 čp 19 čp 20 čp 21 čp 22 čp 23
1. Bača Libor
LiborB@seznam.cz
BAF 1000 2000 2000 2000 7000 3000 2000
2. Bartoš Jan
lamon@volny.cz
RIP 1000 2000 2000 2000 7000 3000 2000
3. Bartoš Jan ml.
barttis@email.cz
RIP 1000 2000 2000 2000 7000 3000 2000
4. Bažant Milan
milan.bazant@o2.cz
Žab.Vlci         7000 3000 2000
5. Dilhof Martin
martin.dilhof@innogy.com
Bl.Flames 1000 2000 2000 2000 7000 3000 2000
6. Jurnečka Martin
martin.jurnecka@centrum.cz
Tropicana 1000 2000 2000 2000 7000 3000 2000
7. Kadlec Miroslav
kadlec-mira@seznam.cz
Tropicana 1000 2000 2000 2000 7000 3000 2000
8. Kříž Petr
petr.zdenka@seznam.cz
Eliška 1000 2000 2000 2000 7000 3000 2000
9. Letzel Michal
letzel.michal@fnbrno.cz
Žab.Vlci 1000 2000 2000 2000 7000 3000 2000
10. Lončarič Martin
m.loncaric@kreston.cz
Wodowa 1000 2000 2000 2000 7000 3000 2000
11. Pohanka Josef
jos.pohanka@post.cz
Stones 1000 2000 2000 2000 7000 3000 2000
12. Polák Patrik
patrikpolak@volny.cz
BAF         7000 3000 2000
13. Polák Zdeněk
bamako.polak@volny.cz
BAF 1000 2000 2000 2000 7000 3000 2000
14. Popek Petr
popek@lucatec.c
Žab.Vlci 1000 2000 2000 2000 7000 3000 2000
15. Procházka Miroslav
prochin11@centrum.cz
Lamy 1000 2000 2000 2000 7000 3000 2000
16. Recman Richard
RichardRecman@seznam.cz
Poclain           3000 2000
17. Rohánek Zdeněk
z.rohanek@seznam.cz
BAF 1000 2000 2000 2000 7000 4000 2000
18. Sýkora Patrik
patrik.sykora@viaaurea.cz
Orel Řeč. 1000 2000 2000 2000 7000 3000 4000
19. Šimeček Roman
tomson.stz.brno@seznam.cz
STŽ 1000 2000 2000 2000 7000 4000 4000
20. Švanda Jan
ja.svanda@seznam.cz
Poclain 1000 2000 2000 2000 7000 3000 2000
21. Táborský Petr
taborak@email.cz
XXX 1000 2000 2000 2000 7000 4000 4000
22. Valaškovčák Michal
m.v.5@seznam.cz
Atlantis 1000 2000 2000 2000 7000 3000 2000
23. Vančura Zbyněk
ak.vancura@czadvokati.cz
BAF 1000 2000 2000 2000 7000 4000 2000
  CELKEM ÚHRADA 57 000 100 000 88 000 64 000 168 000 77 000 52 000

Zápis z Valné hromady B.A.F. ze dne 26.1.2023
1) Program zahájil předseda p. Zdeněk Polák přivítáním členů a konstatoval, že Valné hromady (dále jen VH) je přítomno 17 ze 23-ti právoplatných členů. VH tak byla usnášeníschopná.

2) Byl přednesen navržený program VH. Místopředseda p. Zdeněk Rohánek navrhl rozšíření programu o bod – potvrzení stávajících členů Výkonného výboru (dále jen VV) ve funkcích předsedy, místopředsedy a jednoho člena a dále rozšíření celkového počtu členů VV ze současných tří na pět a to přijetím do funkcí členů pp. Michala Letzela a Petra Popka. Rozšíření programu o tento bylo následným hlasováním schváleno a stávající VV byl ve svém současném složení hlasováním potvrzen.

3) P .Polák vystoupil se Zprávou o činnosti B.A.F.. Konstatoval, že po stránce hospodaření je stav financí zdravý, vyvážený a na konci roku v přebytku ve výši 664 964 Kč. Toho bylo dosaženo využíváním areálu v co nejvyšší míře a nastavením optimální výše pronájmů činnostem sportovním i kulturním nejen pro sportovní veřejnost, ale i různým zájmovým spolkům a komerčním aktivitám. Podrobněji byla zmíněna problematika příjmů z pronajatých bytů (poplatky za služby) a z pronájmu restaurace (využití opce po skončení pronájmu v roce 2023 a každoroční zvýšení pronájmu ze současných 30 000 Kč/měs až na 55 000 Kč/měs v roce 2028) Ke kladnému výsledku hospodaření přispělo i poskytnutí dotací (NSA, Magistrát města Brna, ÚMČ Nový Lískovec) v celkové výši 784 000 Kč. Přes neustále se zvyšující administrativní náročnost zpracování podmínek dotačních programů jsou tyto finance velmi důležitou složkou příjmů a umožňují investiční rozvoj areálu jako např. rekonstrukce nevyužívaného prostoru v přízemí budovy a jeho přeměnu na šatnu a rehabilitační místnost, obnova umělého trávníku a např. rekonstrukce umělého osvětlení v roce 2021. Dramatický nárůst cen energií se v hospodaření příliš nepromítl z důvodu předchozího zafixování cen, přesto tyto výdaje tvoří podstatnou část odchozích plateb spolu s odměnami zaměstnanců B.A.F. (dva členové výboru, účetní, uklízečka, později správcová). Významnou událostí bylo ukončení splácení úvěru, který umožnil v roce 2007 zahájení rekonstrukce areálu po předchozím majiteli a jeho uvedení do provozu. Dále byla řešena problematika brigád a s tím související pasivita a aktivita členů B.A.F.. Způsoby vyhlašování a pracovní náplně brigád budou i v tomto roce stejné a účast členů na nich se v dalším roce odrazí na výši jejich členských příspěvků. V roce 2023 je výše členských příspěvků navržena na 2000 a 4000 Kč dle rozhodnutí VV v souvislosti již zmíněnou aktivitou členů a v souladu s usnesením VH 2022.  

Činnost B.A.F. se bude i v tomto roce zaměřovat na další rozvoj areálu a zkvalitňování služeb pro členy i veřejnost. Předpokládá se investice do zadláždění prostoru na delší straně hřiště v místě pro diváky, výměna světel na venkovním hřišti v rámci reklamačního řízení, dokončení a otevření místností šatny pro mládež a rehabilitace, jakož i v pokračování obvyklé údržby budovy a areálu. V polovině roku po skončení soutěží OkSF Brno-město plánuje B.A.F. z podnětu předsedy p.Poláka uspořádat futsalový turnaj při příležitosti 30.výročí založení B.A.F. (dříve BAMAKO). Podrobnosti připravuje VV a vyzývá tímto členy ke účasti na tomto projektu.

V dalším části jednání bylo navázáno na předchozí hlasování na začátku konání VH o potvrzení stávajících tří členů VV v rámci navrženého bodu programu, když členové B.A.F. jednomyslným hlasováním podpořili složení VV a jeho členy ve stávajících funkcích. VH jednotlivým hlasováním potvrdila přijetí dvou nových členů do VV (pp. Letzel a Popek) a tím rozšíření VV na pět členů.

4) Diskuze byla minimální, když vše podstatné bylo řečeno v průběhu VH a členové neměli další poznámky a dotazy. Po skončení VH předseda p.Polák pozval všechny členy na prohlídku nových opravených prostor šatny a rehabilitační místnosti

5) VH na závěr přijala toto usnesení:

VH bere na vědomí Zprávu o činnosti a hospodaření B.A.F. za rok 2022

VH bere na vědomí plán činnosti B.A.F. na rok 2023, úpravy areálu (pokládka dlažby, rekonstrukce venkovního osvětlení) a další zkvalitnění služeb (využití nových prostor šatny a rehabilitační místnosti)

VH schvaluje členské příspěvky ve výši 2.000,- a 4.000,- Kč dle stanovených podkladů v souvislosti s usnesením VH z roku 2022 a ukládá VV zveřejnit jejich výši pro jednotlivé členy na stránkách B.A.F. s dostatečným předstihem z důvodu úhrady s termínem platby do 28.2.2023.

VH schvaluje přijetí pp.Letzela a Popka do VV B.A.F. jako členy a současně schvaluje rozšíření počtu členů VV na pět a tímto potvrzuje složení VV takto: předseda p.Polák Zdeněk, místopředseda p.Rohánek Zdeněk, členové pp.Valaškovčák Michal, Letzel Michal a Popek Petr.

VH pověřuje VV pokračovat v jeho dosavadní práci při správě majetku a provozu areálu B.A.F.

6) P.Polák po přijetí usnesení poděkoval všem za účast a program VH ukončil.

Zapsal místopředseda B.A.F. Zdeněk Rohánek


Zápis z Valné hromady B.A.F. ze dne 27.1.2022

1) Program zahájil předseda p. Zdeněk Polák přivítáním členů a konstatoval, že Valné hromady (dále jen VH) je přítomno 14 ze 24-ti právoplatných členů a jeden nový žadatel o členství v B.A.F. VH tak byla usnášeníschopná.

2) Byl schválen navržený program VH.

3) P .Polák vystoupil se Zprávou o činnosti B.A.F., kde se nejprve zmínil o personálním stavu ve vedení B.A.F. Sdělil, že p. Rohánek se po více jak roční rekonvalescenci vrátil zpět k práci v B.A.F.. Byla s ním po vzájemné dohodě ukončena pracovní smlouva a nadále bude pokračovat na pracovní dohodu. Pokračuje také v činnosti ve Výkonném výboru B.A.F. (dále jen VV B.A.F.). Vše se bude odvíjet od jeho zdravotního stavu. B.A.F. i nadále zaměstnává na pracovní dohodu dva zaměstnance a to paní uklízečku a paní účetní. 

Byl zmíněn stav dotací, o které B.A.F. žádala a které ji byly schváleny. Prostředky těchto dotací byly využity na provoz areálu (úhrady energií), v tělocvičně bylo instalováno nové obložení, opraveny žaluzie, na pódiu bylo položeno nové lino a byly vymalovány společné prostory. Další rozvoj areálu s využitím dotací předpokládá investice do umělé trávy, položení dlažby okolo hřiště, vybudování rehabilitační a lékařské místnosti v prostorách nevyužité šatny a rekonstrukce vjezdu s bránou. Jedna z dotací přispěje na pořízení nových židlí a stolů do sálu pro důstojné pořádání kulturních akcí. Výhledově se plánuje odkup bytů v horním patře a jejich převod do majetku B.A.F.

Po stránce hospodaření bylo konstatováno, že přes všechny devastující dopady koronavirové krize a nemožnost provádění sportovní činnosti v sezóně 20/21 je stav na účtu B.A.F. v mírném přebytku při zohlednění schválených dotací, zvýšení členských příspěvků a více než ročně nevyplácené mzdy p.Rohánka. Pokud bude hospodaření v roce 2022 vyrovnané případně ziskové, navrhl p.Polák pro členy B.A.F. výplatu finančního bonusu. VV by připravil na další VH 2023 podklady a stanovil výši tohoto bonusu. 

Problematika členských příspěvků (dále jen ČP) byla p.Polákem podrobně rozebrána. Bylo poděkováno členům za vstřícný přístup k plnění usnesení z loňské VH, kdy úhrada ve výši 7.000,- Kč byla akceptována současným počtem 24 členů. Tyto finance byly využity na bourání a stavění haly, úhradu nájmu za pozemek, za platbu daně z nemovitosti apod. Detailní informace ohledně těchto příspěvků dostává každý člen ve Zpravodaji emailem. Do diskuze p.Polák navrhl ČP pro rok 2022 ve výši 3.000,- Kč. 

Dále se představil kandidát na člena p.Richard Recman a požádal o přijetí za člena B.A.F.

4) Byla záhajena diskuze, ve které p.Polák přednesl členům VH návrh na převod bytu v majetku B.A.F. na jeho osobu. Seznámil členy s historií budování areálu a majetku B.A.F. a velmi korektně i osobně uvedl důvody, které ho vedly k požádání o souhlas členů s  tímto převodem. Přítomní členové se následně vyjadřovali v předložené písemné formě žádosti o souhlas. Někteří členové přednesli určité podmínky spojené s převodem (např. pokračování ve vedení B.A.F. a dalšího správcovství areálu). Další příspěvky se týkaly možného zvýšení cen pronájmů, na které p.Polák reagoval s tím, že tato problematika se musí řešit citlivě v kontextu se situací ve sportu a v celé společnosti. Připustil, že určitý prostor na úpravu cen tu je. Dále se jednotlivé příspěvky členů týkaly spíše futsalové problematiky (rozšiřování futsalové základny v Brně, rozvoj a směřování futsalu, podnícení aktivit klubů a jejich oslovení formou určitých anket, dotazníků a dalších kontaktních forem). Diskuze byla ukončena hlasováním o přijetí nového člena B.A.F.

5) VH na závěr přijala toto usnesení:

VH schvaluje výši ČP na rok 2022 ve výši 3.000,- Kč se splatností k 31.3.2022 na účet B.A.F. a z důvodů neaktivity některých členů v roce 2021 (vyhlašované brigády, využití areálu k tréninku a účastí na turnajích) byly schváleny pro tyto pasivní členy členské příspěvky na rok 2022 ve výši 4.000,- Kč (Čapka, Gondek, Rohánek, Šimeček, Táborský, Vančura). Tím se schvaluje tzv. obecné pravidlo, které stanovuje rozdílnou výši ČP na každý další rok dle četnosti docházky členů na brigády vyhlašované B.A.F. v průběhu předchozího roku. VH pověřuje VV B.A.F. vypracováním podkladů k tomuto pravidlu, které zohlední aktivitu členů.

VH jednomyslně přijímá nového člena B.A.F. p.Richarda Recmana, jehož plnoprávné členství nastane až po zaplacení ČP

VH počtem všech 14-ti přítomných členů souhlasí s převodem bytu na p.Poláka s tím, že nepřítomní členové budou ještě osloveni k vyjádření. VH pověřuje VV B.A.F. v souvislosti s převodem bytu přípravou dalšího postupu a ukládá VV B.A.F. včas informovat členy o probíhajícím stavu převodu. 

6) P.Polák po přijetí usnesení VH ukončil.


Zapsal místopředseda B.A.F. Zdeněk Rohánek


Zápis z VH B.A.F. ze dne 6.5.2021
1) Program zahájil předseda p. Zdeněk Polák přívítáním členů a konstatoval, že Valné hromady (dále jen VH) je přítomno 19 ze 30-ti právoplatných členů a dva noví žadatelé o členství v B.A.F. VH byla usnášeníschopná.
2) Byl schválen navržený program VH  a upraven tak, aby před hlasováním o výši členského příspěvku mohlo být provedeno hlasování o přijetí nových členů.  
3) P .Polák pak vystoupil se Zprávou o činnosti B.A.F., kde se nejprve zmínil o personálních změnách ve vedení B.A.F. a to jmenovitě o odchodu p. Milana Havíře na jaře 2020 z důvodů osobních problémů a profesionálního selhání a o zdravotních problémech p. Zdeňka Rohánka, který je od podzimu 2020 ve zdravotní rekonvalescenci. Obě tyto personální ztráty velice postihly fungování celé organizace B.A.F. i brněnské soutěže a celý VV B.A.F. včetně OkSF se snaží s tímto problémem vypořádat a hledají se možnosti, jak práci obou funkcionářů nahradit.
4) P. Polák dále popsal všechny investiční akce, úpravy a opravy v areálu za uplynulý rok 2020. Bylo zmíněno následující: oprava fasády u vstupou do restaurace, vodoinstalační práce ve sprchách a toaletách, drobné opravy (rošty, zámky, zářivky atd.), kompletní rekonstrukce osvětlení a ochranných sítí na hřišti, stavba a bourání nafukovací haly včetně opravy motorů. Dále nastínil rekonstrukce a nutné práce, které areál v nejbližší době čekají: revize komínů celého objektu, položení dlažby okolo hřiště, oprava obložení, žaluzií a pódia tělocvičny, výměna popř. oprava stolů a židlí, instalace oken v boxárně a revitalizaci okolí ohniště.
5) Dále s p. Polák věnoval stavu hospodaření a popisu struktury příjmů a výdajů za rok 2020. Převážná část byla věnována ztrátám z pronájmů restaurace, hřiště, boxárny a tělocvičny kvůli zakázanému provozu kvůli coronavirové epidemii v návaznosti na vládní omezení. Ztráta za rok 2020 byla vyčíslena na 350 00 korun a bylo konstatováno, že se z výše uvedených důvodů nedařilo hospodařit v souladu s finančním plánem a že rozvaha a výsledovka asociace je ztrátová.
6) V následné diskuzi se probíral plán rozvoje v návaznosti na brněnský futsal a pp. Bořecký a Lesenský navrhli schůzku s vedením OksF a byl přijat návrh na projednání zajištění zdroje z mládežnického futsalu pro zlepšení ekonomické situace areálu. P. Letzel osvětlil plán rozvoje futsalu z pohledu prvoligového klubu Žabinští Vlci s tím, že plán pro nižší složky futsalu není skoro žádný a každý okres se stará v podstatě sám o sebe bez nejmenšího přispění Svazu futsalu.
7) Dále se projednávaly body týkající se činnost členské základny ve vztahu brigádám v roce 2020 a plán brigád na rok 2021.
8) Přítomní členové schválili většinou hlasů dva nové členy a to p. Milana Bažanta a Patrika Poláka, kteří se představili a projevili zájem stát se právoplatnými členy B.A.F.
9) P.Polák přednesl návrh výkonného výboru B.A.F. na zvýšení členských příspěvků na 7000 korun, z důvodů finančních ztrát v rozpočtu kvůli zákazu provozu sportovní činnosti a restaurace z důvodu coronavirové epidemii v návaznosti na vládní omezení, s tím, že takto vysoký členský příspěvek je mimořádný a pouze v tomto roce. V následujících letech by členský příspěvek měl být zastropován do maximální výše 4000 korun a při ekonomicky dobré situaci by mohl být v budoucnu i snížen. P. Jan Bartoš navrhl výši členského příspěvku na 3000 korun a p. Josef Skácel navrhl rozdělit členský příspěvek rozdělit na dvě části a to na 4000 korun s úhradou do konce června a 3000 korun s úhradou do konce září. Návrh p. Skácela by většinou členů schválen a členové, kteří neuhradí do konce června 2021 první část členského příspěvku budou z členství v B.A.F. vyřazeni.  
10) V závěrečné diskuze se probíraly možnosti hrazení členských příspěvků formou darů od partnerů a firem. Předseda Zdeněk Polák jmenovitě poděkovat členovi Patrikovi Sýkorovi za dar při bourání nafukovací haly na občerstvení a také za zajištění finančního daru od nového partnera Team Solutions. V závěru se probírala poslední možnost restartu brněnských futsalových soutěží ještě v květnu s tím, že se dohraje podzimní část a jednodenní nádstavba play off.
11) VH byla poté ukončena.
Zapsal předseda B.A.F. Zdeněk Polák

Zápis z VH B.A.F. ze dne 30.1.2020

1) Program zahájil předseda p. Zdeněk Polák přívítáním členů a konstatoval, že Valné hromady (dále jen VH) je přítomno 24 ze 44-ti právoplatných členů.

2) Byl schválen navržený program VH s připomínkou ze strany některých členů na body programu a to zvýšení členských příspěvků a kauza p.Kříž. Tyto připomínky p.Polák krátce vysvětlil s odkazem na podrobnosti ve Zprávě o činnosti B.A.F.

3) P .Polák pak vystoupil se Zprávou o činnosti B.A.F., kde nejprve zmínil všechny investiční akce a úpravy a opravy v areálu za uplynulý rok. Bylo zmíněno následující: položení nového povrchu s umělou trávou místo antuky na nohejbalovém hřišti, úpravy okolí jako je betonový vstup, instalace kůlů a ochranné sítě, pokácení ořechu napadeného hnilobou na parkovišti, nové rozkreslení míst k stání na parkovišti, zásadní rekonstrukce prostoru šaten (vymalování, osazení nových dveří, oprava oken, oprava toalet), rekonstrukce topení v boxárně, oprava kotle, instalace kamerového systému a v neposlední řadě stavba terasy restaurace. Dále nastínil rekonstrukce a nutné práce, které areál v nejbližší době čekají: revize komínů celého objektu, oprava fasády z ulice Rybnická, rekonstrukce osvětlení hřiště a úpravy prostoru okolo hřiště, oprava obložení, žaluzií a pódia tělocvičny, výměna popř. oprava stolů a židlí, instalace oken v boxárně a nakonec nové označení areálu  při vjezdu.

Další vystoupení bylo věnováno stavu hospodaření, kde p.Polák popsal strukturu příjmů a výdajů za rok 2019. Příjmy byly rozděleny na části a to budova, hřiště, členské příspěvky, dotace a převod (zůstatek k 1.1.) z roku 2019. Výdaje pak na úvěr, energie, platy, údržba, hřiště a kancelář. Podrobně seznámil členy s financemi jednotlivých částí a konstatoval, že se hospodařilo v souladu s finančním plánem a že rozvaha a výsledovka asociace je vyrovnaná, navíc mírně přebytková.

Dále se měly projednávat body týkající se bytu p.Poláka, situace okolo p.Kříže, činnost členské základny ve vztahu k brigádám a placení členských příspěvků. P.Polák přednesl stanovisko své i výkonného výboru (dále jen VV):

řešení situace užívání bytu předsedou p.Polákem bude navrženo VV v průběhu tohoto roku, dále podněty p.Kříže na provedení analýzy financí v hospodaření asociace přednést na zasedání  VV B.A.F. s tím, že, Komise vnitřního auditu vypracuje analýzu toku financí a seznámí s ní členy na příští VH, dále zavést povinnost členů účastnit se v průběhu roku brigád a nakonec zvýšit členské příspěvky na 3.000,- Kč a tím podpořit asociaci a její členství v ní.

Situace na VH však přešla v neorganizovanou diskuzi, kde každý se vyjadřoval k různým otázkám, podnětům a příspěvkům druhých.

V živelné rozpravě mimo jiné zaznělo několik návrhů. P. Bořecký navrhl provedení optimalizace financí, která se uskuteční ve spolupráci p.Kříže a p.Hložánka na straně jedné a p.Poláka s účetní asociace na straně druhé v termínu bez zbytečného odkladu. Návrh dle hlasování byl přijat.

Návrh předsedy p.Poláka povinnosti účastnit se brigád v areálu B.A.F. VH hlasováním zamítla, návrh nebyl přijat.

Návrh předsedy p.Poláka zvýšit roční členské příspěvky ze 2.000,- Kč na 3.000,- Kč VH hlasováním zamítla, návrh nebyl přijat.

Diskuze dále pokračovala ze strany předsedy p.Poláka reakcí na dotazy členů VH vysvětlováním činnosti B.A.F. jako servisní organizace pro OkKF a informacemi o změnách a právní identitě OkSF Brno-město a kontinuitě futsalového prostředí v Brně.

4) VH byla poté ukončena nestandartním odchodem některých členů z jednání. VH nepřijala žádné usnesení.

Zapsal místopředseda B.A.F. Zdeněk Rohánek


Výdaje z členských příspěvků B.A.F. v roce 2019 na postavení naf.haly:
PRÁCE:  26 brigádníků x 500 = 13 000 korun
OBĚD+SVAČINA = 3 442 + 449 = 3 891 korun 
DESTA:        1 000 korun
CALYPSO: 16 480 korun
CELKEM: 34 371 korun

Výdaje z členských příspěvků B.A.F. v roce 2019 na zbourání naf.haly:

- 30x odměna 500 korun  =  15 000 korun
- 31 x obědy                     =    3 320 korun
- svačina + piný režim      =       408 korun
- desta                              =    1 000 korun
- práce Calypso                =   7 623 korun
--------------------------------------------------------------------------------
CELKEM  .......................    27 351 korun


Zápis z VH BAF ze dne 24.1.2019

Program VH zahájil p. Zdeněk Rohánek jako místopředseda BAF z pověření předsedy p. Zdeňka Poláka, který byl v době zahájení mimo území republiky. 

Byli přivítáni všichni přítomní členové a následně bylo konstatováno, že se VH účastní 35 přítomných členů z 50-ti a je tedy usnášeníschopná.

Byl schválen navržený program VH.

Místopředseda p. Rohánek vystoupil se zprávou o hospodaření BAF. Uvedl stav účtu k 31.12.2018 a seznámil členy podrobně s příjmy a výdaji v roce 2018. Nejvýznamnější položky příjmů byly z nájmů hřiště, haly a všech prostor areálu. Na výdajové stránce hospodaření byly nejvíce zatěžující platby energií i přes snahu VV BAF najít na trhu co nejpřijatelnější podmínky a dodavatele. Bylo konstatováno, že finanční situace je vyrovnaná. Výhled na rok 2019 předpokládá opět vyrovnaný rozpočet, protože kromě běžných investic do provozu areálu se neplánují žádné větší akce. Nutno však podotknout, že hospodaření BAF počítá kromě jiného s dotacemi z města Brna i městské části Nový Lískovec.

Následně se určitým živelným způsobem rozpoutala diskuze týkající se výše členských příspěvků a to už za přítomnosti předsedy p. Poláka. Bylo podáno několik návrhů: 1.000,- Kč/rok a snížit benefity pro členy o 50%, 1.000,- Kč/rok a zrušit dotace pro týmy OP, 2.000,- Kč/rok a zrušit všechny benefity, 2.000,- Kč/rok a zrušit benefity pro týmy OP a 100,- Kč/rok a zrušit všechny benefity. Po dlouhé a místy bouřlivé diskuzi byl hlasováním přijat návrh na výši členských příspěvků na rok 2019 v částce 2.000,- Kč/rok a zrušení všech benefitů s termínem zaplacení členského příspěvku do 31.3.2019

Dále byl podán návrh na vytvoření smluv s nájemci haly a hřiště, což by přineslo větší transparentnost v pronájmech a následnou důraznou vymahatelnost pronájmu. Návrh byl hlasováním přijat s tím, že vstoupí v platnost od 1.4.2019.

Dále byl opětovně podán návrh na úpravu stanov. Členové se vyjadřovali k některým bodům Stanov se snahou je upravit nebo změnit. Jednalo se o vznik členství v BAF a četnost Valných hromad.

V závěru bylo přijato následující usnesení:
- VH ukládá VV BAF vytvořit nájemní smlouvy s jednotlivými nájemci haly a hřiště a to v termínu od 1.4.2019
- VH schvaluje výši členského příspěvku pro rok 2019 v částce 2.000,- Kč bez benefitů pro jednotlivé členy s termínem úhrady do 31.3.2019
- VH pověřuje VV možností úpravy Stanov BAF a to v bodě přijímání nových členů, kde byl přijat návrh, aby o vzniku členství rozhodovala VH na základě doporučení VV. A dále v bodě, který řeší počet Valných hromad za období, kde byl přijat návrh, aby VH BAF se konala vždy jednou ročně.
- Termín následné VH BAF bude v lednu 2020

Na závěr p. Rohánek ukončil VH a poděkoval všem přítomným za účast.

V Brně dne 24.1.2019 Zapsal: Zdeněk Rohánek


Aktualizace emailových adres členů B.A.F.
Brněnská asociace futsalu na své dubnové VH rozhodla o zavedení emailové komunikace se svými členy a proto aktualizuje emailové adresy členů a žádá o jejich dodání nejpozději do konce června 2018. Adresy jsou uvedeny v seznamu členů níže.
Na počátku roku 2018 má BAF 50 členů, kteří uhradili členský poplatek 2000 korun. Tento poplatek nemá nic společného s členstvím ve Svazu futsalu (futis), ani s hraním futsalu a je zcela dobrovolný.
Členství v B.A.F. bylo nutné prodloužit úhradou členského příspěvku na rok 2018 ve výši 2000 korun na účet BAF č.ú. 182 176 698 / 0300 (uveďte jméno a příjmení a členský příspěvek BAF 2018). 
Ve čtvrtek 5.dubna 2018 proběhla VH BAF, na kterou měli přístup pouze členové s uhrazeným členským příspěvkem.
Do 30.8.2018 uhradilo členský příspěvek BAF 50 členů v celkové částce 100 000 korun.

Výdaje z členských příspěvků B.A.F. v roce 2018:
- 5x dotace 2000 korun členům BAF na OP =    10 000 korun
- výdaje za bourání nafuk. haly jaro 2017    =    22 000 korun
- faktura za opravu vjezdu do areálu BAF    =    50 000 korun
- výdaje na stavbu nafuk. haly podz. 2017   =  107 000 korun
--------------------------------------------------------------------------------
CELKEM ...................................................... 189 000 korun
  

Zápisu z VH BAF dne 5.dubna 2018
1) Program zahájil p. Zdeněk Polák přívítáním členů a konstatoval, že Valné hromady (dále jen VH) je přítomno 33 právoplatných členů.

2) Byl schválen program VH včetně nového bodu a to doplnění a upřesnění stanov Brněnské asociace futsalu (dále jen BAF) - četnost VH za dané období, kooptace nových členů do Výkonného výboru BAF (dále jen VV BAF), výše platby členských příspěvků

3) Předseda p.Polák vystoupil se zprávou o hospodaření BAF, přednesl podrobný rozbor o příjmech a výdajích a stavu účtu, přičemž bylo konstatováno, že finanční situace je vyrovnaná.
Seznámil členy se stavem areálu jak po stránce stavebně-technické tak po stránce komerční využitelnosti. Nastínil pokračování investičních úprav, např. rekonstrukce oken boxárny, nutnost řešení parkoviště a příjezdu do areálu a také renovace obložení stěn tělocvičny.
Důrazně uvedl havarijní stav komínů objektu.
Dále přednesl požadavek na schválení dvou nových členů do VV BAF, kteří byli do tohoto výboru již dříve kooptováni. Pánové Michal Letzel a Zdeněk Rohánek byli následně voleni jednomyslně.
V rámci jednání tohoto bodu programu VH se členové vyjadřovali k současným stanovám BAF a navrhovali úpravy článků a bodů – četnost VH, výše členských příspěvků, volba členů VV BAF, přijímání nových členů, popř. způsob jejich vyloučení. Všechny podněty, návrhy a případné změny byly navrženy do návrhu usnesení. 

4) S příspěvkem vystoupil p.Valaškovčák, který hodnotil práci VV BAF a zdůraznil jednotnost vedení BAF a pozitivní trend stavu a rozvoje BAF. Dle jeho slov byla přirozená expanze velmi dobře fungující organizace v nedávné minulosti sice výrazně zpomalena, avšak po zdárném překonání kontraproduktivních skutečností se BAF opět vydala cestou rozvoje, směřujícímu ke spokojenosti všech jejich členů, resp. všech futsalistů v našem městě.
Předseda p.Polák následně pozval přítomné na společensko-kulturní akce jako Futsalový ples a Futsalovou párty.

5) VH BAF po živé diskuzi schválila níže uvedené usnesení:
- VH schvaluje navržený program včetně nových bodů a to řešení způsobu přijímání nových členů a jejich případného vyloučení a dále problematiku úprav současných stanov
- VH schvaluje dva nové členy VV BAF a to pp. Michala Letzela a Zdeňka Rohánka
- VH schvaluje současné stanovy BAF jako platné
- VH pověřuje VV BAF návrhem úpravy stanov BAF na základě podnětů členů do konce roku s termínem předložení konkrétních úprav do příští VH BAF
- VH ukládá VV BAF předložit návrh výše členských příspěvků na rok 2019 spolu s odůvodněním této částky do příští VH BAF
- VH schvaluje a potvrzuje termín příští VH BAF na leden 2019 a ukládá VV BAF zajistit včas a každému členu přímé a adresné pozvání elektronickou formou přes e-mailovou adresu, přičemž členové jsou zodpovědní za sdělení přesného a platného kontaktu.

6) Diskuze VH BAF se vyznačovala podporou současného vedení BAF v čele s jeho předsedou p.Polákem a snahou společně a jednotně rozvíjet současné i budoucí aktivity BAF při jednotném postoji všech členů.

7) Na závěr p.Polák všem členům poděkoval za účast a VH ukončil.

V Brně dne 5.4.2018 Zapsal … p. Rohánek Zdeněk .....


Brněnská asociace futsalu měla na začátku roku 2017 přesně 107 členů, kteří měli do 31.8.2017 uhradit členský poplatek 1000 korun na účet 182 176 698 / 0300. Tento poplatek nemá nic společného s členstvím ve Svazu futsalu (futis), ani s hraním futsalu a je zcela dobrovolný. Při platbě na účet uveďte jméno a příjmení a členský příspěvek BAF 2017.

Do 14.9.2017 uhradilo členský příspěvek BAF z 57 členů 57 členů v celkové částce 57 000 korun.

Výdaje z členských příspěvků BAF v roce 2017:
- 5x dotace 3000 korun do OP  =  15 000 korun
- faktura za stavbu nafuk.haly   =  42 000 korun
-------------------------------------------------------------
CELKEM .................................. 57 000 korun