Činnost Brněnské asociace futsalu je finančně podporována statutárním městem Brnem (v roce 2022 dotací ve výši 385 000 Kč).
14.08.2022
ilustrační obrazek futsalbrnoSOUTĚŽE JSOU NAPLNĚNY A ROZLOSOVÁNY. SOUPISKY DO PONDĚLÍ 15.8.2022!!!
Vážení futsalisté, začali jsme s přípravou další brněnské futsalové sezóny 2022/23. Jak jsme vás před informovali, tak dojde k zásadním změnám pro 2.třídy a bude rozšířena 3.třída a jednu skupinu. Dále je bezpodmínečně nutné mít IČO klubu, klub zaregistrovaný ve futisu a ve futisu mít zaregistrované všechny hráče ze soupisky včetně uhrazeného čp 100 korun na rok 2022 a další. Naší prioritou je plnit vaše požadavky, které napíšete do závazných přihlášek ...
SOUTĚŽE JSOU NAPLNĚNY A ROZLOSOVÁNY. SOUPISKY DO PONDĚLÍ 15.8.2022!!!

Krátké zprávy aktuálně

10.08.2022 - Tým Partizan Bludare (Okr.přebor) hledá sparingpartnera na tréninky ve čtvrtek od 20:30 do 22:00 na hřišti na Rybnické (+naf.hala) a dále hráče do týmu včetně brankáře. Kontakt: Rastislav Tóth, tel. 704 657 825.

09.08.2022 - KAM NA FUTSAL - 27.8.2022: Kampa Cup (Sokol Brno I. - Kounicova).

23.07.2022 - Tým Restart (2.A) hledá golmana na sezonu, kontakt: Tomáš Honek, Restart, tel. 605464354.

29.06.2022 - Tým Poclain (máme i B-tým, 2.+3.tř.) by přivítal nové hráče (zkušené i nováčky). Tréninky po dobu prázdnin každý pátek od 19:00 na Okruhu. Kontakt: richardrecman@seznam.cz, stejnojmenný FB nebo 774442874.

24.06.2022 - Tým Panama B (1.A tř.) by přivítal nové hráče a nového sparingpartnera na tréninky každou středu 18-19:30 na hřišti U Hrocha v Jundrově a v zimě v úterý 20-21:30 v nafukovačce na Janouškové. Kontakt: zdenek.gala@seznam.cz nebo 734268366.

další krátké zprávy

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VV OkSF 30.6.2022

Zápis č.2/2022 z jednání VV B.A.F. a OkSF Brno město
ze dne 30.6.2022 na Rybnické 75 v Brně
Přítomni:  Polák, Rohánek, Letzel, Procházka
Omluveni:  Valaškovčák, Popek
Hosté: Peštál, Bořecký
 
Program:
1) Na začátku programu došlo k jednání se zástupci KSF JM ohledně účasti týmu Orel Řečkovice sestupujícího z KP. Pánové Bořecký a Peštál přednesli přijatelnou variantu, aby tým Orel Řečkovice A nastoupil v 1. brněnské třídě, ostatní týmy B, C a D si podají přihlášku do 2. a 3. tříd. Byla diskutována problematika tzv. propustnosti kraj – okres v návaznosti na Propozice obou soutěží a na současné korektní a vstřícné vztahy vedení obou regionálních svazů. P.Polák přednesl návrh na pořádání mládežnického turnaje zorganizovaného brněnskou asociací ve spolupráci s Orlem Řečkovice, který má bohaté zkušenosti s prací s mládeží. P.Bořecký uvedl možnost dlouhodobějších mládežnických soutěží dle věkových kategorií systémem turnajů s podporou krajského svazu jako servisní organizace. Na závěr se řešila účast mládežnických hráčů v utkáních třetích tříd, kde by Orel Řečkovice měl dva týmy, a využití hřiště v Řečkovicích.
 
2) Jednání pak pokračovalo už jen v rámci obou VV. P.Polák krátce shrnul finanční stav organizací a konstatoval, že finance na provozu areálu jsou zajištěny a že hospodaření OkSF pro soutěžní rok 21/22 bylo uzavřeno jako vyrovnané. Dotace pro B.A.F. a OkSF se z důvodu vlastních jednotlivých účtů žádají odděleně. NSA stále ještě nevyhlásila dotační programy z Fondu na provoz a údržbu. Přesto se pokračuje v plnění prací z investičních dotací a to zvláště v prostoru nové šatny a rehabilitační lékařské místnosti s regeneračním zázemím. Stanovují se podmínky pro výběrové řízení na opravu a položení dlažby v části okolo hřiště v prostoru tzv. divácké strany.  
 
3) V další části programu byla zdůrazněna nutnost právní subjektivity klubů IČO a členství ve Svazu futsalu přes FUTIS systém. Kluby jsou neustále informovány o těchto podmínkách pro účast v následujícím soutěžním ročníku, nicméně aktivita některých je v tomto nulová. Vedení soutěže stále nabízí pomoc při zajištění těchto administrativních povinností. Byl vysloven souhlas s návrhem, aby ve třetích třídách v ročníku 2022/23 naposledy nebylo nutné uhradit členské příspěvky do Futis. Nicméně od sezóny 2023/24 tato povinnost nastane s tím, že je případně uhradí řídící svaz soutěže s následným postupem schváleným Grémiem klubů.
 
4) V diskuzi bylo vzato na vědomí neuskutečnění Futsal párty a zrušení plánu na pořádání Veteránské soutěže z důvodu naprosto minimálního zájmu klubů.
 
5) VV B.A.F. spolu s OkSF schválily přípravu mimořádného turnaje k 30. výročí založení B.A.F. (dříve Bamako) a vytvoření oficiálních soutěží ve futsalu (dříve malá kopaná). Turnaj proběhne v roce 2023 a bude součástí oslav pro připomenutí cesty futsalu v Brně a okolí od devadesátých let po dnešek. 
 
Příští zasedání se uskuteční před zahájením brněnských soutěží sezóny 2022/23
Zapsal Zdeněk Rohánek

Zápis č.1/2022 z jednání VV B.A.F. a OkSF Brno město
ze dne 1.4.2022 na Rybnické 75 v Brně
Přítomni:  Polák, Rohánek, Valaškovčák, Letzel, Procházka,
Hosté:  Popek
 
Program:
1) Oba Výkonné výbory se sešly po delší době zcela kompletní. Předseda p.Polák přivítal všechny členy obou výborů a po krátkém úvodu otevřel program jednání.
2) Byl projednán stav financí. Na účtu BAF je 1,292.000,- Kč včetně 300.000,- Kč dotace z MMB a na účtu OkSF 525.000,- Kč. Je požádáno o další dotace z programu Krajského úřadu Jihomoravského kraje a MMB. NSA ještě dotační programy nevyhlásila. Byla podána připomínka sledovat vhodné dotační programy nadace ČEZ, který je novým dodavatelem plynu a elektřiny areálu B.A.F. Stále platí, že B.A.F. podává žádosti na areál a OkSF žádosti na soutěže.
Financování provozu areálu je zajištěno v podobné míře jako před koronavirovou dobou. Obsazenost haly (hřiště) spolu s dalšími prostory areálu je na kapacitní úrovni – tréninky futsalových týmů, soutěžní utkání 1.tříd, pohár, turnaje, škola BPA, sokolská organizace, boxeři, mládežnické a soukromé subjekty atd. Uvažuje se o zvýšení hodinového pronájmu nafukovací haly, cena za venkovní hřiště zůstane zatím neměnná.
3) V další časti programu se řešil akutní nedostatek rozhodčích a delegátů brněnských soutěží. Nasazování pro jarní část řeší předseda komise Ro a Del. p.Jurča s nemalým úsilím se snahou zabezpečit regulérnost soutěží dle Propozic. Jsou využíváni krajští rozhodčí, někteří i s ligovými zkušenostmi. Od příští sezóny se budou utkání soutěžních tříd soustředit do areálu na Rybnické, což umožní efektivnější nasazování rozhodčích a delegátů. Členům výborů byla prezentována elektronická časomíra, která bude k zápasům na Rybnické používána.
4) Byla řešena právní subjektivita klubů, která je nutnou podmínkou pro účast v soutěžích. Přes vyhlášenou pomoc ze strany p.Poláka zatím 19 klubů právní status nemá. Ostatním patří poděkování za včasný a zodpovědný přístup. Stále však dochází k nesrovnalostem při úhradách členských příspěvků do systému Futis Svazu futsalu (nezaplacení, pozdní úhrady).
5) VV OkSF schválil účast předsedy p.Poláka na Volební Valné hromadě Svazu futsalu v Praze dne 14.5.2022. 
6) Byl předložen pevný plán investic v nejbližším období, na které budou využity schválené dotace. Bude dokončena šatna pro mládež v nevyužívaných prostorech zázemí areálu a bude položena dlažba na podélné straně hřiště. Bude upraven vjezd do areálu, sloupky na nohejbalovém hřišti budou nově ukotveny a kryté střídačky dostanou nové opláštění.
7) VV B.A.F. projednal možnost uspořádání Futsal párty v termínu 18.6.2022.
8) V diskuzi bylo uvedeno téma vytvoření tzv. Veteránské soutěže, která by pod názvem Veteránské futsalové mistrovství města Brna byla pořádána pod vedením B.A.F. jako dlouhodobější turnaj pro cca 9 účastníků s hracími dny ve všední den. Přípravou byli pověřeni pp. Letzel a Popek.
 
Příští zasedání se uskuteční po skončení brněnských soutěží sezóny 2021/22
Zapsal Zdeněk Rohánek

Zápis č.2/2021 z jednání VV B.A.F. a OkSF Brno město
ze dne 27.11.2021 na Rybnické 75 v Brně
Přítomni:  Polák, Letzel, Procházka,
Omluven:  Rohánek, Popek, Valaškovčák,
Hosté:  Bača, Jurča
Program:
1)  Oba Výkonné výbory se nesešly zcela kompletní, ale byly usnášeníschopné a řešily situaci ohledně vyhlášených omezení ve sportu kvůli koronavirové epidemii s ohledem na Okresní přebor a 1.brněnskou třídu. VV OkSF schválil pokračování v soutěžích OP a 1.třídy dle Svazem doporučených podmínek.
2)  Dále byl zkontrolován stav financí a bylo zkonstatováno, že na účtu BAF je i přes koronavirové ztráty z pronájmů dostatek financí pro zajišťování chodu areálu do konce roku. Výrazně tomu pomohly dotace z NSA a MMB. Také účet OkSF pro soutěže je plně v optimálním stavu pro dohrání soutěží v sezóně 2021/22. Předseda p. Polák informoval o v říjnu podané žádosti za BAF na údržbu a provoz areálu v roce 2022 a také informoval o přípravě vyúčtování dotací od ÚMČ Nový Lískovec, od Magistrátu města Brna a od Národní sportovní agentury z roku 2021. Žádosti v roce 2022 o dotace na rok 2023 budou rozděleny tak, že BAF podá žádost na areál a OkSF podá žádost na soutěže. 
3) VV OkSF projednal s Komisí rozhodčích a delegátů nasazení a průběh 1.kola Brněnského poháru 2022, které se uskuteční v sobotu 11.12.2021 v nafukovací hale na Rybnické. Dále v rozsáhlé diskuzi vyla zhodnocena uplynulá podzimní část sezóny 2021/22 ze strany rozhodčích a delegátů, jejich výkony a vyhlídky na jarní část soutěže. Také se projednala příprava a nasazení R+D na zimní ligu Brno Open 2022.
4) VV OkSF se opět zabýval právní subjektivitou klubů, které si tuto povinnost ještě nesplnily. Konstatoval, že zbývá už pouze 20 klubů a opět potvrdil pomoc ze strany BAF.
6) Nakonec p.Polák informoval o stavu areálu B.A.F. po stavbě nafukovací haly a přípravy areálu na zimní provoz. Stále se připravuje vydláždění prostoru vedle hřiště, oprava připevnění kuželů ve vjezdu, rekonstrukce jedné nové šatny a rehabilitační lékařské místnosti a další práce a opravy v areálu.
 
Příští zasedání se uskuteční na jaře 2022.
 
Zapsal Zdeněk Polák

Zápis č.1/2021 z jednání VV B.A.F. a OkSF Brno město
ze dne 9.4.2021 na Rybnické 75 v Brně
Přítomni:  Polák, Letzel, Procházka, Valaškovčák
Omluven:  Rohánek, Popek
Hosté:  Bača, Jurča
 
Program:
1)  Výkonný výbor OkSF se sešel kompletně, Výkonný výbor BAF má bohužel jednoho člena dlouhodobě nemocného a byli přítomni pouze p. předseda Polák a p. Valaškovčák. Výkonné výbory se sešly hlavně kvůli situaci ve společnosti vzhledem k přerušení sportovních aktivit kvůli koronavirové epidemii.
2)  Na začátku jednání byl zkontrolován stav financí a bylo zkonstatováno, že účet BAF pro zajišťování chodu areálu má kvůli koronavirovým ztrátám z pronájmů velký schodek a členové VV řešili, jak zvládnout situaci než opět začnou fungovat pronájmy hřiště, tělocvičny, boxárny a než bude opět otevřena restaurace Okruh. Zatím na účet nedošla žádná dotace z NSA a MMB a tak byla schválena vratná půjčka od p. Poláka ve výši 100 tisíc korun na uhrazení energií a úvěru v měsíci dubnu. Účet OkSF pro soutěže je plně v optimálním stavu pro dohrání soutěží.
3) VV OkSF respektuje vládního rozhodnutí o přerušení soutěží a v současné době je připraven plán k dohrání podzimní části soutěží 1., 2. a 3.třídy na venkovních hřištích. Okresní přebor zřejmě neodehraje v hale ani podzimní část a tak byl připraven plán pro odehrání provizorního play off na venkovním hřišti na Rybnické. Stejná možnost byla projednána i pro ostatní soutěže, pokud by nakonec nebylo možné dohrát podzimní zápasy kvůli vládním omezením 
4) VV OkSF probíral právní subjektivitu u klubů, které si tuto povinnost ještě nesplnily a opět potvrdil pomoc klubům ze strany BAF.
5) VV BAF potvrdil, že počtvrté odložená VH BAF se uskuteční ve čtvrtek 6.5.2021 v sále na Rybnické a projednal program a výši členského příspěvku na rok 2021.
6) Nakonec p.Polák informoval o stavu areálu B.A.F., kde se připravuje bourání nafukovací haly a přípravy areálu na jarní provoz. Termín bourání byl potvrzen na sobotu 17.4.2021. Účastníkům brigády bude jako odměna nabídnuta úhradu čp futis na rok 2021. Dále se stále připravuje vydláždění prostoru vedle hřiště, oprava připevnění kuželů ve vjezdu a další práce a opravy v areálu.
 
Příští zasedání se uskuteční konce června 2021.
 
Zapsal Zdeněk Polák

Zápis č.6/2020 z jednání VV B.A.F. a OkSF Brno město
ze dne 12.10.2020 na Rybnické 75 v Brně
Přítomni:  Polák, Letzel, Procházka
Omluven:  Valaškovčák, Rohánek
Hosté:  Popek
 
Program:
1)  Výkonný výbor OkSF se sešel kompletně, Výkonný výbor BAF má bohužel dva členy nemocné a byl přítomný pouze p. předseda Polák. Výkonný výbor se sešel hlavně kvůli situaci ve společnosti vzhledem k nouzovému stavu a  přerušení sportovních aktivit kvůli koronavirové epidemii.
2)  Na začátku jednání byl zkontrolován stav financí a bylo zkonstatováno, že účet BAF pro zajišťování chodu areálu má kvůli koronavirovým ztrátám z pronájmů velký schodek a členové VV řešili, jak zvládnout situaci do konce roku 2020. Účty soutěží jsou plně v optimálním stavu s porovnáním z předchozích let.
3) VV OkSF schválil přerušení soutěží dle vládního rozhodnutí a připravil plán na posunutí termínů soutěží do konce roku tak, že by se část odehrála ještě během listopadu na objednaných hřištích a další zápasy by byly přesunuty do nafukovací haly po zápasech 1.třídy. V případě delšího přerušení soutěží vládou, např. do konce roku, by se soutěže dohrávaly na jaře v nafukovací hale po zimní lize a pak na venkovních hřištích.  
Také byla projednáno možné nedohrání plnohodnotné celé soutěže kvůli možné 3.jarní vlně koronavirové epidemie a možnost sehrání závěrečného play off ve všech soutěžích.
4) VV OkSF schválil, že zimní liga BRNO OPEN se zcela jistě uskuteční a připravil různé varianty průběhu této tradiční futsalové soutěže (např. jako CORONA CUP II).
5) VV OkSF probíral právní subjektivitu klubů a smlouvy o Společnosti, hlavně u klubů, které si tyto povinnosti ještě nesplnily a opět potvrdil pomoc klubům ze strany BAF.
6) VV OkSF schválil nové složení STDK: předseda Miroslav Procházka, členové Milan Bažant a Zbyněk Pouzar. Tato komise začne pracovat se znovuobnovením soutěží, cca listopad 2020.
7) Nakonec p.Polák informoval o stavu areálu B.A.F., kde se připravuje stavba nafukovací haly. Termín stavby byl změněn z 28.10. na úterý 17.11.2020. Dále se připravuje vydláždění prostoru vedle hřiště a připevnění kuželů ve vjezdu.
 
Příští zasedání se uskuteční do konce roku 2020.
 
Zapsal Zdeněk Polák

Zápis č.5/2020 z jednání VV B.A.F. a OkSF Brno město
ze dne 27.8.2020 na Rybnické 75 v Brně
Přítomni: Polák, Rohánek, Valaškovčák, Procházka
Omluven: Letzel
Hosté: Popek, Bača
 
Program:
1)  Výkonné výbory se sešly bezprostředně po Grémiu klubů a schválily jeho průběh. Vyjadřily spokojenost s účastí a připraveností klubů na nový ročník. Menší nedostatky byly shledány v oblasti právních subjektivit klubů (spolek nebo sdružení se společenskou smlouvou) a neustále se opakující problémy při registraci hráčů do Futisu a placením členských příspěvků. Týmům, které ignorovaly účast na Grémiu, budou uděleny pokuty za neúčast až ve výši 500,-Kč..
Byla zdůrazněna připravenost na možný komplikovaný průběh soutěží z důvodu  koronavirové situace. Bylo předloženo několik variant  - odložení utkání, přesun do termínů Zimní ligy apod. s tím, že rozhodující budou pokyny z Protokolu zvláštních opatření ke koronavirové situaci Komise svazu futsalu. 
V zimním období před jarní částí se předpokládá konání Zimní ligy Brno Open 2021 a také Turnaj nadějí v novém formátu pro mládežnické týmy.
2) Byl potvrzen termín školení rozhodčích a delegátů v neděli 30.srpna 2020 pod vedením člena komise rozhodčích a delegátů p. Lukáše Jurči. Bude kladen důraz na vysvělení nových pravidel. Vzhledem k malému počtu delegátů bylo stanoveno, že funkci delegáta na některých turnajích 2. a 3. třídy převezme 3.rozhodčí.
3) Nakonec p.Polák informoval o stavu areálu B.A.F., kde došlo k jeho dalšímu zkvalitnění výstavbou a instalací nového osvětlení. Na tuto akci byla využita dotace MMB, která byla schválena ve výši 400 000 Kč.
Příští zasedání se uskuteční v průběhu podzimu 2020.
Zapsal Zdeněk Rohánek

Zápis č.4/2020 z jednání VV B.A.F. a OkSF Brno město
ze dne 2.7.2020 na Rybnické 75 v Brně
Přítomni: Polák, Rohánek, Valaškovčák, Letzel, Procházka
Omluveni: Popek, Recman
Hosté: Bača, Jurča
Program:
Vedení brněnského futsalu na začátku svého zasedání řešilo došlou poštu a to žádost týmu Gepard (1.třída) o prominutí popř. snížení pokuty ve výši 4.000,- Kč udělené za kontumace v průběhu sezóny 2019/20, kdy se na podzim dvakrát nedostavil bez omluvy k soutěžnímu utkání. Žádost byla zamítnuta.
Dále řešil žádost klubu Rangers, který žádal jménem p.Otruby o vrácení kauce 500,- Kč ze sezóny 2018/19. I když se bez udání důvodu z následujícího ročníku neomluvil ani nijak nekomunikoval s vedením soutěže, která ročník 2019/20 připravovala, bylo rozhodnuto žádosti vyhovět.
VV B.A.F. a OkSF Brno-město zahájily diskuzi k Propozicím pro soutěžní ročník 2020/21. Došlo k jejich předběžnému schválení. Byla řešena problematika IČO a Futis, ke které p.Polák (účastník zasedání Regionální subkomise Svazu futsalu ČR) uvedl, že přes současné komplikace je zavedení právní subjektivity klubů ze strany vrcholového vedení futsalu v ČR nutností pro následnou transparentnost futsalového sportu.
Bylo navrženo a schváleno, že v rámci řešení problematiky právní subjektivity klubů nabízí vedení B.A.F. zpracování podkladů pro začlenění klubů do systému za symbolický poplatek 400,- Kč (poměr hlasů 2:1)
Vedení B.A.F. předložilo stav přidělení dotací, o které každoročně žádá u MMB a ÚMČ Brno-Nový Lískovec. Obě dotace na provoz areálu B.A.F. a zajištění sportovní činnosti byly schváleny. Dále byla schválena investiční dotace z MMB na rekonstrukci osvětlení venkovního futsalového hřiště.
Předseda p.Polák informoval o současném vztahu mezi OkSF Brno město a JmKSF. Oba svazy konstruktivně jednají o sporných otázkách.
Byl zhodnocen Turnaj Corona Cup 2020. Tato jedinečná akce měla kvalitní úroveň, za což patří dík nejen originálnímu a spravedlivému turnajovému systému dle podkladů p.Letzela, ale i všem organizátorům a zúčastněným.
Byla vyjádřena podpora klubu Žabinští Vlci jakožto člena OkSF Brno město  při účasti v 1.celostátní lize formou sdílení např. pozvánek na utkání a účastí na zápasech nebo sdílením a odkazy na  klubový web.
Na závěr p.Polák představil nové členy OkSF Brno město: novým předsedou Komise rozhodčích a delegátů byl navržen p.Lukáš Jurča. Funkci nového sekretář pro OkSF Brno a B.A.F. bude vykonávat p. Richard Recman. VV oba navržené kandidáty schválil. 
Příští zasedání se uskuteční v průběhu měsíce srpna 2020.
Zapsal místopředseda B.A.F. Zdeněk Rohánek

Zápis č.3/2020 z mimořádného jednání VV B.A.F. a OkSF Brno město ze dne 28.4.2020 na Rybnické 75 v Brně
Přítomni: Polák, Rohánek, Valaškovčák, Letzel, Procházka
Hosté: Popek, Bača, Průdek, Štěrba

Program:

1) Stav brněnských soutěží vzhledem k situaci v ČR

Vedení brněnského futsalu se v den svého mimořádného zasedání sešlo už krátce po poledni k dokončení úprav v areálu B.A.F. na Rybnické. Byly opraveny lavičky, vypnuty a ukotveny ochranné sítě, začištěny a srovnány zemní kotvy a posekána tráva okolo hřiště. Po přestávce následovalo jednání k jedinému bodu programu.

2) Současná i následná situace v ČR v souvislosti se stavem nouze z důvodu pandemie koronaviru neumožňuje dohrání brněnských futsalových soutěží. VV B.A.F. i OkSF Brno-město jednomyslně vyhlásily ukončit sezónu 2019/20 po odehraných kolech a dle současných tabulek stanovit postupující a sestupující. Zároveň si vyhradily právo úprav a korekcí, které stejně jako každý rok odráží zájem klubů, popř. se klubům vychází vstříc pro jejich další účast v soutěžích.

VV B.A.F. dále pověřil předsedu p.Poláka zpracovat finanční vyrovnání s kluby vzhledem k dalším soutěžním ročníku.

Bylo podpořeno důstojně ukončit sezónu 2019/20 formou turnaje v areálu B.A.F. pro kluby od OP po 3.třídu, včetně zájemců z vyšších soutěží.

Vytvořením hracího systému turnaje byl pověřen p.Letzel.

Příští zasedání se uskuteční v průběhu prázdnin před začátkem soutěží 2020/21.

Zápis č.2/2020 z jednání VV B.A.F. a OkSF Brno město
ze dne 19.3.2020 na Rybnické 75 v Brně
Přítomni: Polák, Rohánek, Valaškovčák, Letzel, Havíř
Omluven: Procházka
Hosté: Popek, Bača
 
Program:
1) VV B.A.F. řešil na svém zasedání jako první bod programu ukončení činnosti sekretáře p.Havíře v rámci jeho pracovně-právního vztahu v B.A.F. Ve funkci sekretáře v B.A.F. a v OkSF Brno-město končí ke dni 19.3.2020 ze zdravotních důvodů a vzájemnou dohodou o ukončení Dohody o provedení práce. VV ocenil jeho dosavadní práci a přeje brzké uzdravení a do dalšího života vše dobré.
Bylo rozhodnuto, že jeho agendu přebírá vedení B.A:F. a to p.Polák a p.Rohánek spolu s p.Bačou.
2) Dále se projednával stav brněnských soutěží vzhledem ke stále se měnící situaci v ČR. Byly navrženy různé varianty od posunutí, odložení popř. ukončení soutěží. Byly projednány různé způsoby možného dohrání jak OP tak všech tříd, což by mělo oporu v Dodatku Propozic pro brněnské soutěže. VV však vyjádřil určitou skepsi o možností řádného dohrání ročníku 2019/2020. 
VV B.A.F. a OkSF Brno-město dle situace budou včas informovat své členy o dalším postupu a to zvláště formou výzev a oznámení na www stránkách, ve Zpravodaji, na facebooku a cestou e-mailů.
3) Bylo potvrzeno zrušení brigády 21.3.2020 a školení Rozhodčích a Delegátů.
V současné době platí termín bourání nafukovací haly 10.4.2020.
 
Příští zasedání se uskuteční koncem dubna 2020.

Zápis č.1/2020 z jednání VV B.A.F. po VH B.A.F.
ze dne 30.1.2020 na Rybnické 75 v Brně
Přítomni: Polák, Rohánek, Valaškovčák
Omluven: -
Hosté: Procházka, Popek
 
Program:
1) VV B.A.F. se sešel ke svému zasedání bezprostředně po ukončení VH B.A.F. a konstatoval, že navzdory snaze o řádné vedení Valné hromady bylo jednání po zprávě p.Poláka o činnosti, stavu hospodaření a zvláště po přednesení stanoviska VV B.A.F. o problematice finanční analýzy hospodaření, navýšení členských příspěvků a povinností účasti na brigádách živelné a neorganizované.
P.Polák se snažil v klidu odpovídat na dotazy členské základny a vysvětloval návrhy VV. Někteří členové přicházeli sami s podněty proti návrhům VV a vyhlašovali návrhy do usnesení. Došlo k hlasováním ve věcech výše příspěvků, účastí na brigádách a ve věci analýzy hospodaření asociace s účastí komise vnitřního auditu. Výsledky těchto hlasování jsou uvedeny v Zápise z VH ze dne 30.1.2020.
2) VV přijal tato stanoviska:
- výše členských příspěvků zůstáva pro rok 2020 beze změny a to ve výši 2.000,- Kč
- účast na vyhlašovaných brigádách během roku 2020 je pro členy doporučující ve smyslu zkvalitňování a zlepšování prostředí areálu asociace, podpora její činnosti a v neposlední řadě i úspora vynaložených finančních nákladů.
- komise vnitřního auditu zpracuje ve formě tabulek příjmy a výdaje asociace s návazností na finanční toky s přesahem do roku 2021. Účetní asociace dodá účetní doklady v papírové podobě. Zájemci tak budou mít možnost na vyžádání nahlédnout do těchto materiálu a popř. vytvořit podklady nebo návrh na optimalizaci finančních toků B.A.F.
3) Vzhledem k tomu, že nebylo schváleno žádné usnesení Valné hromady, VV B.A:F. přesto akceptuje požadavky a názory členské základny. Nicméně zdůraznil, že např. nadále bude vyhlašovat termíny brigád a očekává vstřícný přístup členů.
Příští zasedání se uskuteční koncem března 2020

USNESENÍ z Ustavující schůze Okresního svazu futsalu Brno-město
konané dne 26.11. 2019 v restauraci Okruh PUB, Rybnická 60/75,
Přítomni: Polák, Rohánek, Valaškovčák, Procházka, Letzel (Žab.Vlci), Tomaszewský (West Žab), Jaša (Nasan).
Program:

1.
Zahájení VH - úvod a presentace
2. Schválení stanov pobočného spolku
3. Volba nového složení Výkonného výboru OkSF Brno - město
4. Diskuze
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Ustavující schůze zvolila za předsedajícího Ustavující schůze: p. Zdeňka Poláka.
2) Ustavující schůze schválila jednací řád Ustavující schůze.
3) Ustavující schůze schválila navržený program jednání Ustavující schůze.
4) Ustavující schůze zvolila pracovní komise v tomto složení:
a) Volební komise:
- Rohánek Zdeněk, předseda,
- Valaškovčák Michal.
b) Návrhová komise:
- Letzel Michal, předseda.
- Procházka Miroslav
5) Ustavující schůze přijala Stanovy OkSF Brno-město dle návrhu svolatele Ustavující schůze.
6) Ustavující schůze schválila volební řád.
7) Předsedou Výkonného výboru OkSF Brno-město byl zvolen Zdeněk Polák.
8) Místopředsedou Výkonného výboru OkSF Brno-město byl zvolen Michal Letzel.
9) Členem Výkonného výboru OkSF Brno-město byl zvolen Miroslav Procházka.
10) Ustavující schůze určila předsedu VV p. Poláka jako osobu oprávněnou podat návrh na zápis pobočného spolku OkSF Brno-město do spolkového rejstříku Svaz futsalu České republiky, jakožto hlavní spolek.
11) Ustavující schůze spolku stanovila umístění sídla spolku na adrese: Rybnická 60/75, 634 00 Brno.
12) Ustavující schůze pověřuje předsedu VV p. Poláka k jednání s Brněnskou asociací futsalu o umístění sídla spolku OkSF Brno-město na adresu: Rybnická 60/75, 634 00 Brno.
13)  Ustavující schůze pověřuje předsedu VV p. Poláka k jednání a zastupování spolku OkSF Brno-město na zasedání VV a na VH vyšších orgánů a pobočných spolků ve struktuře SF ČR. 
V Brně dne 26.11.2019.